Việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ được thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #612693 12/06/2024

  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (876)
  Số điểm: 7512
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ được thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào?

  Ngày 05 tháng 6 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ.

  Theo đó, việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ được thực hiện như thế nào?

  Tài sản kết cấu hạ tầng chợ là gì?

  Tài sản kết cấu hạ tầng chợ (bao gồm đất và tài sản gắn liền với đất) do Nhà nước đầu tư, quản lý bao gồm:

  Nhà lồng chợ và các công trình có mái che, nhà điều hành của tổ chức quản lý chợ trong phạm vi chợ, khu vệ sinh, kho chứa hàng, bãi để xe, khu thu gom rác, xử lý rác, phòng bảo vệ, không gian tín ngưỡng (nếu có) và kho lạnh (nếu có);

  Hệ thống kỹ thuật bao gồm: hệ thống công trình giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, hệ thống thông tin, hệ thống camera quan sát, hệ thống thông gió và điều hòa không khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thu gom rác thải;

  Các công trình khác trong phạm vi chợ.

  Tài sản kết cấu hạ tầng chợ thực hiện điều chuyển trong các trường hợp nào?

  Theo Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP quy định tài sản kết cấu hạ tầng chợ thực hiện điều chuyển trong các trường hợp sau:

  + Khi có sự thay đổi về cơ quan quản lý, phân cấp quản lý;

  + Tài sản đã được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc khai thác không hiệu quả;

  + Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

   Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ

  Theo khoản 3 Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ

  - Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản gửi cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cùng cấp. Hồ sơ gồm:

  + Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản điều chuyển thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.

  + Văn bản đề nghị tiếp nhận tài sản: 01 bản chính.

  + Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính.

  + Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.

  Đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý mà thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo phân cấp quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP thì cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, có văn bản đề nghị kèm theo bản sao hồ sơ quy định (nêu trên) gửi cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh.

  - Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP xem xét, quyết định điều chuyển tài sản. Hồ sơ báo cáo gồm:

  Tờ trình của cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc của liên ngành về việc điều chuyển tài sản: 01 bản chính.

  Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính.

  Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan, đơn vị liên quan: 01 bản sao.

  Hồ sơ quy định tại điểm a khoản này: 01 bản sao.

  -Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP xem xét, ban hành Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không phù hợp. Nội dung chủ yếu của Quyết định điều chuyển tài sản gồm:

  Cơ quan, đơn vị có tài sản điều chuyển;

  Cơ quan, đơn vị nhận tài sản điều chuyển;

  Danh mục tài sản điều chuyển (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản);

  Lý do điều chuyển (trong đó xác định cụ thể tài sản điều chuyển thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 60/2024/NĐ-CP);

  Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

  - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định điều chuyển tài sản của cấp có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị có tài sản điều chuyển và cơ quan, đơn vị nhận tài sản có trách nhiệm tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản; việc bàn giao, tiếp nhận tài sản được lập thành biên bản; thực hiện kế toán giảm, tăng tài sản theo chế độ kế toán hiện hành; thực hiện báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại Điều 34 Nghị định 60/2024/NĐ-CP.

  - Chi phí hợp lý có liên quan trực tiếp đến việc bàn giao, tiếp nhận tài sản do cơ quan, đơn vị tiếp nhận tài sản chi trả theo quy định.

  Trên đây là quy định về các trường hợp; trình tự, thủ tục thực hiện điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ theo Nghị định 60/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/08/2024.

   
  41 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận