Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng

Chủ đề   RSS   
 • #603316 16/06/2023

  yvy2k

  Sơ sinh


  Tham gia:01/10/2020
  Tổng số bài viết (69)
  Số điểm: 423
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng

  Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng được thành lập theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Quy định pháp luật về chế độ làm việc và chế độ tài chính của Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng được pháp luật quy định như thế nào?
   
  1. Vị trí, chức năng Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng
   
  Căn cứ Điều 3 Quyết định 42/QĐ-BCĐCCL năm 2023 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng:
   
  - Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, triển khai thực hiện các giải pháp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ đạo tại các văn bản liên quan để thực hiện việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu.
   
  - Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng ban là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sử dụng con dấu của Ngân hàng Nhà nước. Các thành viên sử dụng con dấu của Bộ, ngành, cơ quan, địa phương mà mình đại diện.
   
  2. Chế độ làm việc và chế độ thông tin báo cáo Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng
   
  - Chế độ làm việc:
   
  Căn cứ Điều 9 Quyết định 42/QĐ-BCĐCCL năm 2023 quy định về chế độ làm việc:
   
  + Ban Chỉ đạo họp định kỳ 06 tháng một lần hoặc họp đột xuất khi có yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo.
   
  + Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mà mình đại diện và theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.
   
  + Thành viên Ban Chỉ đạo là cấp thứ trưởng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, phó thủ trưởng cơ quan, đơn vị trở lên, có vai trò là đại diện của bộ ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đó. Ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo trong hoạt động của Ban Chỉ đạo đồng thời cũng là ý kiến chính thức của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mà mình đại diện.
   
  + Thành viên Ban Chỉ đạo tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Trường hợp không thể dự họp được, thành viên Ban Chỉ đạo phải có văn bản nêu rõ lý do và bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị của thành viên đó phải cử đại diện lãnh đạo tham gia cuộc họp thay thành viên Ban Chỉ đạo không thể dự họp. Ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo hoặc người tham dự cuộc họp của Ban Chỉ đạo là ý kiến chính thức của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mà mình đại diện.
   
  + Ban Chỉ đạo thông qua các nội dung bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
   
  Quyết định của Ban Chỉ đạo phải được quá nửa tổng số thành viên Ban Chỉ đạo biểu quyết tán thành. Nếu số phiếu đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý kiến mà Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban thường trực (khi được Trưởng Ban chỉ đạo ủy quyền) đã biểu quyết.
   
  - Chế độ thông tin, báo cáo
   
  Căn cứ Điều 10 Quyết định 42/QĐ-BCĐCCL năm 2023 quy định về chế độ thông tin, báo cáo
   
  + Ban Chỉ đạo báo cáo định kỳ hàng năm, đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo.
   
  + Trưởng Ban Chỉ đạo căn cứ quy định của pháp luật quyết định và chịu trách nhiệm về loại thông tin được phép công khai, loại thông tin mật, không phổ biến về hoạt động của Ban Chỉ đạo.
   
  3. Chế độ tài chính của Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng
   
  Căn cứ Điều 11, Điều 12, Điều 13 Quyết định 42/QĐ-BCĐCCL năm 2023 quy định về chế độ tài chính:
   
  - Kinh phí hoạt động
   
  + Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác.
   
  + Kinh phí hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp quản lý của ngân sách nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác.
   
  - Mức chi, đối tượng chi: Mức chi và đối tượng chi thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
   
  - Nội dung chi bao gồm:
   
  + Chi tổ chức các cuộc họp của Ban Chỉ đạo;
   
  + Chi công tác phí cho các thành viên Ban Chỉ đạo;
   
  + Chi văn phòng phẩm hoạt động trực tiếp của Ban Chỉ đạo;
   
  + Các chi phí khác do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.
   
  Như vây, Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng có vị trí, chức năng quy định tại Điều 3 Quyết định 42/QĐ-BCĐCCL năm 2023 và có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực. Chế độ làm việc và Chế độ tài chính của Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Quyết định 42/QĐ-BCĐCCL năm 2023.
   
  158 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận