Văn phòng đại diện có cần đăng ký nội quy lao động không?

Chủ đề   RSS   
 • #517494 30/04/2019

  Văn phòng đại diện có cần đăng ký nội quy lao động không?

  Về vấn đề đăng ký nội quy lao động thì theo quy định, NSDLĐ sử dụng từ 10 NLĐ trở lên phải có nội quy:
   
  Căn cứ Điều 119 Bộ Luật lao động 2012:
   
  "Điều 119. Nội quy lao động
   
  1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.
   
  2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
   
  a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
   
  b) Trật tự tại nơi làm việc;
   
  c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;
   
  d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
   
  đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.
   
  3. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
   
  4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc."
   
  VPĐD không được xem là NSDLĐ nên không phải đăng ký nội quy theo quy định này (khái niệm người sử dụng lao động được quy định tại khoản 2 Điều 3 Bộ Luật lao động 2012).
   
   
  3950 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận