Vấn đề quyết toán thuế TNCN

Chủ đề   RSS   
 • #511422 31/12/2018

  Vấn đề quyết toán thuế TNCN

  Công ty mình có nhân viên A có thu nhập ở hai nơi trong năm. Nơi làm việc 1 đã có mã số thu nhập cá nhân và không có quyết toán thuế TNCN ở công ty 1. Công ty 2 có phát sinh thuế thu nhập cá nhân.

  Vậy công ty 2 có được nhận ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho A không hay nhân viên đó phải tự mình đi quyết toán?

   

   
  1106 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #511432   31/12/2018

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1614)
  Số điểm: 10319
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 187 lần


  Về việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC như sau:

  Điều 21. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số 156/2013/TT-BTC) như sau:

  ...

  3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16

  “2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

  a) Nguyên tắc khai thuế

  ...

  a.4) Ủy quyền quyết toán thuế

  a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

  - Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

  - Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

  a.4.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Trường hợp tổ chức chi trả sau khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp và thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả."

  Theo đó, với thông tin bạn cung cấp thì Ban Hỗ trợ chưa đủ căn cứ để nhận định cho bạn. Việc có ủy quyền được hay không bạn cần căn cứ vào tình hình thực tế, đối chiếu với 3 trường hợp nêu trên để xem người lao động của mình có thuộc hay không. Nếu không thuộc thì đơn vị không thể quyết toán thuế thay cho người lao động, nếu thuộc thì đơn vị của chị có thể nhận ủy quyền quyết toán thuế từ người lao động của mình.

   
  Báo quản trị |