Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #608711 16/02/2024

  Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, một câu hỏi đặt ra là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có chức năng như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 1 Quyết định 30/2023/QĐ-TTg có quy định về vị trí và chức năng như sau:

  - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Ủy ban) là cơ quan cấp tổng cục trực thuộc Bộ Ngoại giao, giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

  - Ủy ban có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật, trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

  Như vậy, theo quy định trên thì Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

  uy-ban-nha-nuoc-ve-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai

  Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào? (Hình từ Internet) 

  Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 30/2023/QĐ-TTg có quy định về cơ cấu tổ chức như sau:

  - Vụ Nghiên cứu tổng hợp.

  - Vụ Thông tin - Văn hóa.

  - Vụ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ.

  - Văn phòng.

  Việc ban hành Quy chế làm việc, các quyết định quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Ủy ban thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

  Như vậy, theo quy định trên thì Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có cơ cấu tổ chức như sau: 03 Vụ và 01 Văn phòng.

  Lãnh đạo của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gồm những ai?

  Căn cứ tại Điều 4 Quyết định 30/2023/QĐ-TTg có quy định về lãnh đạo của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài như sau:

  - Ủy ban có Chủ nhiệm và không quá 04 Phó Chủ nhiệm.

  - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phân công một Thứ trưởng làm Chủ nhiệm Ủy ban. Chủ nhiệm Ủy ban chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ủy ban.

  - Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban. Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm Ủy ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

  - Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Ủy ban thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

  Như vậy, theo quy định trên thì lãnh đạo của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gồm có Chủ nhiệm và không quá 04 Phó Chủ nhiệm.

  Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trình Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét và quyết định những nội dung nào?

  Căn cứ tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 30/2023/QĐ-TTg thì Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trình Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét và quyết định những nội dung sau:

  - Dự thảo thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về công tác người Việt Nam ở nước ngoài;

  - Kế hoạch dài hạn, trung hạn, hằng năm về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

  Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình Chính phủ những dự án nào?

  Tại khoản 1 Điều 2 Quyết định 30/2023/QĐ-TTg thì Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình Chính phủ những dự án sau:

  - Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh và dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài;

  - Chiến lược, kế hoạch dài hạn, chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

   
  139 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận