ưu điểm trong mô hình quản trị của Công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #579330 10/01/2022

  ưu điểm trong mô hình quản trị của Công ty cổ phần

  Phân tích những ưu điểm trong mô hình quản trị của Công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (so với các loại hình doanh nghiệp khác).

   
  205 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579516   21/01/2022

  ưu điểm trong mô hình quản trị của Công ty cổ phần

  Vì là công ty cổ phần nên chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn, mức độ rủi ro của các cổ đông thấp, cổ đông phải chịu trách nhiệm về khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

  Khả năng huy động vốn cao và linh hoạt thông qua việc chào bán các loại cổ phần, phát hành cổ phiếu ra công chúng. Hiện tại, đây là loại hình duy nhất phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

  Khả năng họat động của công ty cổ phần rộng, hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề.

  Thủ tục chuyển nhượng cổ phần đơn giản, không giới hạn số lượng cổ đông và là yếu tố thu hút nhiều cá nhân hoặc tổ chức dễ dàng tham gia góp vốn vào công ty cổ phần.

  Được quyền niêm yết, giao dịch cổ phần trên sàn giao dịch chứng khoán.

   

   
  Báo quản trị |