UBND cấp xã phải đóng BHXH khi ký HĐLD với người dân

Chủ đề   RSS   
 • #547866 31/05/2020

  UBND cấp xã phải đóng BHXH khi ký HĐLD với người dân

  Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH quy định:

   “Điều 14. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền

  1. Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP là người ký kết hợp đồng không thuộc một trong các đối tượng sau:

  a) Bên người sử dụng lao động

   [...]

  Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc người được người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức ủy quyền đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có sử dụng lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động; [...]”

  => Như vậy, đơn vị cấp xã được quyền ký hợp đồng lao động với người dân theo chế độ hợp đồng lao động, cụ thể người có thẩm quyền ký kết là người đứng đầu đơn vị.

  Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   “Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

  a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

   […]”

  => Như vậy, người làm việc theo hợp đồng lao động là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, do đó khi ký kết hợp đồng lao động với người dân thì phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người đó.

   
  2161 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận