Tỷ lệ biểu quyết sửa đổi điều lệ công ty

Chủ đề   RSS   
 • #583724 30/04/2022

  ltd240195

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:30/06/2022
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 785
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Tỷ lệ biểu quyết sửa đổi điều lệ công ty

  Trường hợp công ty mình đang muốn sửa điều lệ công ty. Vậy khi tổ chức đại hội đồng cổ đông, việc biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ công ty có nhất thiết phải đủ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên hay không?
   
  Mặt khác, tại Khoản 6 điều 148 Luật Doanh nghiệp thì khi công ty sửa đổi điều lệ liên quan đến phân phối các quỹ và chia cổ tức thì biểu quyết thông qua có nhất thiết 65% không? Mình xin cảm ơn.
   
  101 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583731   30/04/2022

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1640)
  Số điểm: 10524
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Về vấn đề của bạn, tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 có nêu:
   
  Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp
  ...
  5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 ... Điều 148 như sau:
   
  “1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:
   
  a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
   
  b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
   
  c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
   
  d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
   
  đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
   
  e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định."
   
  Theo đó, nếu Điều lệ công ty không quy định trường hợp của bạn thì Nghị quyết về việc sửa đổi Điều lệ liên quan đến phân phối các quỹ và chia cổ tức không thuộc trường hợp phải áp dụng tỉ lệ tối thiểu 65% mà áp dụng như các Nghị quyết thông thường khác.
   
  Trường hợp nếu Điều lệ công ty có quy định về trường hợp sửa đổi Điều lệ của công ty bạn, mà việc biểu quyết thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định chứ không bắt buộc phải là 65% (Theo Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).
   
  Còn Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 áp dụng đối với trường hợp việc điều chỉnh làm ảnh hưởng đến cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi mà không điều chỉnh cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông. Nếu công ty chỉ có cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông thì không cần quan tâm Khoản này. Nếu công ty có cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi, việc điều chỉnh làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của họ thì phải áp dụng theo tỉ lệ tại Khoản 6 này. Vì vậy, việc áp dụng hay không tùy vào việc công ty bạn có cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hay không.
   
  Báo quản trị |