Tuyển tập hiến pháp một số nước trên thế giới

Chủ đề   RSS   
 • #412277 05/01/2016

  Tuyển tập hiến pháp một số nước trên thế giới

  Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta, việc nghiên cứu, tìm hiểu hiến pháp của các nước trên thế giới có ý nghĩa rất quan trọng.

  Hiến pháp thường là văn bản thiết yếu, chứa đựng những quy phạm cơ bản nhất của hệ thống pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và  các quyền cơ bản của công dân. Bản thân các bản văn hiến pháp cũng chứa đựng trong đó những giá trị và ý nghĩa pháp lý, chính trị,văn hóa,lịch sử sâu sắc của từng quốc gia.Vì vậy, đã có những bản văn hiến pháp trở nên phổ biến, có giá trị tham khảo trên phạm vi toàn cầu.

  Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về hiến pháp các nước trên thế giới của các đại biểu Quốc hội cũng như của đông đảo các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, Trung tâm Thông tin,Thư viện và Nghiên cứu Khoa học, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức biên soạn cuốn sách: “Tuyển tập Hiến pháp của một số nước trên thế giới”.

  Cuốn sách này sẽ giúp người đọc có những hiểu biết về Hiến pháp của các nước trên thế giới, qua đó có sự so sánh hiến pháp của các nước rút ra điểm tương đồng và khác biệt giữa hiến pháp các nước, giúp ích cho quá trình học tập và nghiên cứu pháp luật. 

   
  12699 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận