Tư cách hợp lệ của nhà thầu

Chủ đề   RSS   
 • #571865 31/05/2021

  Tư cách hợp lệ của nhà thầu

  Nhà thầu có tên trên Mạng đấu thầu quốc gia nhưng chưa đóng phí thì có được tính là tư cách hợp lệ không? Trong trường hợp đang xét là đấu thầu rộng rãi, không qua mạng, không sơ tuyển

  Theo quy định tại Điều 5 Luật đấu thầu 2013 :

  "Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

  1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

  b) Hạch toán tài chính độc lập;

  c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

  d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

  đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

  e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

  g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

  h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu."

  => Như vậy, trong quy định không nêu cụ thể điều kiện về đóng phí, chỉ xét đến điều kiện là đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là được.

   
  181 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận