TTCP: Kéo dài thời gian thực hiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính

Chủ đề   RSS   
 • #600655 28/03/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1828)
  Số điểm: 63760
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1360 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  TTCP: Kéo dài thời gian thực hiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính

  Ngày 28/3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 302/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.

  Cụ thể, tại Quyết định 302/QĐ-TTg quyết định một số nội dung như sau:

  Về thời gian: 

  Tiếp tục thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định 513/QĐ-TTg, Quyết định 874/QĐ-TTgQuyết định 129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 31/12/2025.

  Về kinh phí:

  - Kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan trung ương do ngân sách trung ương bảo đảm.

  - Kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do ngân sách địa phương bảo đảm.

  Về nhiệm vụ năm 2023:

  - Trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết khu vực chưa thống nhất địa giới đơn vị hành chính do lịch sử để lại.

  - Giải quyết các khu vực chưa thống nhất địa giới đơn vị hành chính các cấp mới phát sinh do có sai sót trong quá trình lập hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính theo Chỉ thị 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã;

  - Tổ chức thực hiện việc xác định địa giới đơn vị hành chính trên thực địa theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

  - Kiểm tra nghiệm thu, đánh giá chất lượng các sản phẩm của Dự án theo quy chuẩn kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp và theo yêu cầu của Dự án.

  - Thẩm định hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo yêu cầu của Dự án.

  - Lập hồ sơ xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  Về giải pháp:

  - Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung quy trình, thủ tục thẩm định hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp.

  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ còn lại của Dự án và gửi hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp đã được hoàn thiện, hiện đại hóa về Bộ Nội vụ để tổng hợp, xây dựng kế hoạch thẩm định; 

  - Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ còn lại của Dự án và thực hiện giải ngân theo đúng quy định của pháp luật.

  - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong quá trình giải quyết các khu vực chưa thống nhất địa giới đơn vị hành chính các cấp.

  - Các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án; 

  - Kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề vượt thẩm quyền.

  - Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, tạm dừng việc chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đến khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ có quyết định công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp của địa phương đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo yêu cầu của Dự án.

  Xem chi tiết tại Quyết định 302/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2023.

   
  206 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #600933   30/03/2023

  TTCP: Kéo dài thời gian thực hiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Việc xây dựng Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, chính xác, pháp lý và thống nhất làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước, vùng lãnh thổ, từng địa phương.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #600955   30/03/2023

  Changchang0212
  Changchang0212

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:20/03/2023
  Tổng số bài viết (47)
  Số điểm: 460
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  TTCP: Kéo dài thời gian thực hiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính

  Cảm ơn bài viết của bạn, mình có ý kiến như sau về chủ đề này:

  Trách nhiệm thi hành Quyết định 302/QĐ-TTg năm 2023 về kéo dài thời gian thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"

  1. Bộ Nội vụ

  a) Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết khu vực chưa thống nhất địa giới đơn vị hành chính do lịch sử để lại; hướng dẫn giải quyết các khu vực chưa thống nhất địa giới đơn vị hành chính các cấp mới phát sinh.

  b) Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phương án xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, đảo.

  c) Tổ chức thẩm định công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo yêu cầu của Dự án.

  d) Mua sắm thiết bị phần cứng, phần mềm phục vụ quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về địa giới đơn vị hành chính.

  đ) Theo dõi, kiểm tra và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả và tổng kết công tác triển khai thực hiện Dự án.

  2. Bộ Tài nguyên và Môi trường

  a) Hoàn thành kiểm tra nghiệm thu, đánh giá chất lượng các sản phẩm của Dự án theo quy chuẩn kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp của địa phương gửi Bộ Nội vụ để xem xét, tổ chức thẩm định.

  b) Phối hợp hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phương án xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, đảo.

  c) Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới đơn vị hành chính và tổ chức tập huấn, chuyển giao phần mềm quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về địa giới đơn vị hành chính đến các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

  3. Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí kinh phí sự nghiệp kinh tế cho các bộ, cơ quan trung ương thực hiện Dự án.

  4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí vốn đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

  5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng thực hiện các hạng mục công việc của Dự án; kịp thời hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

  6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng thực hiện các hạng mục công việc của Dự án tại địa phương.

   
  Báo quản trị |