Trung tâm Thông tin Kinh tế tài nguyên nước thực hiện công việc gì?

Chủ đề   RSS   
 • #606200 18/10/2023

  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (874)
  Số điểm: 7502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Trung tâm Thông tin Kinh tế tài nguyên nước thực hiện công việc gì?

  Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước, có chức năng thực hiện các hoạt động về thông tin, cơ sở dữ liệu và kinh tế về tài nguyên nước; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại Thành phố Hà Nội.

  Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước

  Theo Điều 4 Quyết định 3972/QĐ-BTNMT cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước bao gồm các phòng

  Phòng Hành chính - Tổng hợp.

  Phòng Kinh tế tài nguyên nước.

  Phòng Lưu trữ tài nguyên nước.

  Phòng Thông tin và Dữ liệu tài nguyên nước.

  Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước

  Theo Điều 5 Quyết định 3972/QĐ-BTNMT nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên  bao gồm các nhiệm vụ công việc sau

  -Trình Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (sau đây viết tắt là Cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về hoạt động của Trung tâm; thực hiện sau khi được phê duyệt.

  -Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm trong lĩnh vực tài nguyên nước; những nội dung về kinh tế tài nguyên nước; tham gia thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước theo phân công của Cục trưởng.

  -Xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước; cung cấp thông tin dữ liệu, tài liệu về tài nguyên nước cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

  -Xây dựng, quản lý, duy trì và vận hành hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

  - Xây dựng các mô hình thí điểm, dự án thử nghiệm về sử dụng các công cụ kinh tế trong việc ngăn ngừa, xử lý, khắc phục ô nhiễm, suy thoái cạn kiệt nguồn nước trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xây dựng mô hình huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nước, mô hình sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

  -Xây dựng, thực hiện các phương án, giải pháp xã hội hóa việc cung ứng các dịch vụ về tài nguyên nước; tham gia định giá giá trị tài nguyên nước trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo phân công của Cục trưởng.

  -Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách về thuế, phí, lệ phí, tiền cấp quyền khai thác trong lĩnh vực tài nguyên nước, các phương án, biện pháp tạo nguồn thu và các hình thức ưu đãi kinh tế liên quan đến quản lý, bảo vệ, phát triển, khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

  -Tiếp nhận, quản lý, bảo quản, lưu trữ kết quả, sản phẩm của các chương trình, đề án, dự án và hồ sơ cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; lưu trữ công văn, tài liệu và hồ sơ kế hoạch tài chính, đề tài nghiên cứu khoa học của Cục Quản lý tài nguyên nước theo quy định.

  - Xây dựng, quản lý và vận hành trang thông tin điện tử, thư viện điện tử về tài nguyên nước; biên soạn, xuất bản bản tin tài nguyên nước và các ấn phẩm truyền thông, phim, ảnh, tài liệu về tài nguyên nước phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước.

  -Tổ chức triển lãm, cuộc thi về tài nguyên nước và các sự kiện khác có liên quan; tham gia thực hiện các chiến dịch, chương trình truyền thông, tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước và các hoạt động hưởng ứng những sự kiện liên quan đến tài nguyên nước theo phân công của Cục trưởng.

  -Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin trong lĩnh vực tài nguyên nước theo phân công của Cục trưởng.

  -Thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên nước được giao, đặt hàng, hoặc đấu thầu theo phân công của Cục trưởng.

  -Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ

  Ngoài ra, Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao

  Trên đây là các quy định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm thông tin - kinh tế tài nguyên nước trực thuộc cục quản lý tài nguyên nước theo Quyết định 3972/QĐ-BTNMT có hiệu lực từ ngày 30/12/2022.

   

   
  60 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận