Trình tự thủ tục thực hiện công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Chủ đề   RSS   
 • #606596 03/11/2023

  Trình tự thủ tục thực hiện công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

  Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Vậy trình tự thủ tục để khen thưởng tập thể lao động xuất sắc như thế nào? Hồ sơ và thời gian thực hiện xét khen thưởng bao gồm những gì?

  Trình tự thủ tục thực hiện công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

  Bước 1:

  - Cơ quan, đơn vị đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định; nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ

  - Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” trước ngày 31 tháng 01 năm sau liền kề; riêng ngành Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 8 của năm sau liền kề.

  Bước 2:

  Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ:

  - Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp biên nhận cho người nộp;

  - Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh thành phần hồ sơ.

  Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính:

  - Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết theo quy định;

  - Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ có văn bản trả lời, hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn thiện thành phần hồ sơ.

  Bước 3:

  Trường hợp được khen thưởng:

  - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, hoặc 20 ngày làm việc trong trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y hoặc xác nhận thuế, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ trình hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định khen thưởng.

  Trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn): Trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ sẽ trả lời bằng văn bản đến các cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng biết rõ lý do.

  Bước 4: Cơ quan, tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện.

  Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

  - Tờ trình của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố (theo mẫu);

  - Tóm tắt thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng (theo mẫu);

  - Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp đề nghị;

  - Văn bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của đơn vị thuế có thẩm quyền (đối với tập thể là doanh nghiệp).

  Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị khi trình hồ sơ đề nghị khen thưởng phải thực hiện song song văn bản giấy và văn bản điện tử gửi qua phần mềm “Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử Ngành Thi đua - Khen thưởng”. Hồ sơ đề nghị khen thưởng chỉ được thụ lý khi Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ nhận đầy đủ văn bản giấy và văn bản điện tử.

  Thời gian thực hiện thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

  - Trường hợp đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, hoặc 25 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y hoặc xác nhận thuế, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  - Trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ ra văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

  Nguồn: Trang thông tin điện tử Bộ nội vụ

   
  149 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận