Trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra

Chủ đề   RSS   
 • #610724 19/04/2024

  Trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra

  Thanh tra là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hoạt động thanh tra bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.
   
  Và trong quá trình thanh tra sẽ phát sinh những kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra. Theo đó trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra được quy định tại Điều 62, 63 Nghị định 43/2023/NĐ-CP như sau:
   
  Kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra
   
  - Thẩm quyền:
   
  + Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan đã ban hành kết luận thanh tra;
   
  + Thủ trưởng cơ quan thanh tra.
   
  - Trình tự, thủ tục giải quyết:
   
  + Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết luận thanh tra được công bố, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền gửi kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra đến người ra quyết định thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan đã ban hành kết luận thanh tra;
   
  + Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị, Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp với cơ quan đã ban hành kết luận thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thanh tra phải xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân có kiến nghị.
   
  Trường hợp có đủ điều kiện tiến hành thanh tra lại
   
  - Thẩm quyền:
   
  + Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp với cơ quan đã ban hành kết luận thanh tra;
   
  + Thủ trưởng cơ quan đã tiến hành thanh tra
   
  - Trình tự, thủ tục:
   
  + Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp với cơ quan đã ban hành kết luận thanh tra yêu cầu hoặc kiến nghị cơ quan thanh tra có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thanh tra hoặc thanh tra lại;
   
  + Thủ trưởng cơ quan đã tiến hành thanh tra kiến nghị cơ quan thanh tra cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thanh tra lại.
   
  =>> Theo đó trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định nêu trên.
   
  60 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận