Trình tự thủ tục đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm

Chủ đề   RSS   
 • #607086 24/11/2023

  Trình tự thủ tục đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm

  Kiểm nghiệm kiểm chứng là việc kiểm nghiệm lại các kết quả kiểm nghiệm khi có dấu hiệu sai, khiếu nại, tranh chấp để khẳng định kết quả kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Vậy muốn thành lập cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm cần thực hiện như thế nào hồ sơ bao gồm những gì?
   
  Trình tự thủ tục đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm
   
  Bước 1: Cơ sở kiểm nghiệm nộp hồ sơ đăng ký chỉ định về Vụ Khoa học và Công nghệ.
   
  Bước 2: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Vụ Khoa học và Công nghệ tiến hành thẩm định hồ sơ.
  Nếu hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
   
  - Đối với cơ sở đăng ký kiểm nghiệm kiểm chứng không thuộc đối tượng quy định tại Thông tư số 40/2013/TT-BCT
   
  Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ký ban hành quyết định thành lập đoàn đánh giá cơ sở kiểm nghiệm.
   
  Bước 4:Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc đánh giá tại cơ sở, đoàn đánh giá gửi kết luận cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo Phụ lục 5 Thông tư 40 /2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013
   
  Bước 5: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết luận của đoàn đánh giá, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét và chỉ định đơn vị kiểm nghiệm nếu đạt yêu cầu. Nếu không đạt yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có thông báo bằng văn bản về lý do không chỉ định cho cơ sở kiểm nghiệm.
   
  Đối với cơ sở đăng ký kiểm nghiệm kiểm chứng quy định tại Thông tư số 40/2013/TT-BCT:
   
  Bước 3: Trong thời gian ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Bộ Công Thương sẽ thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ năng lực đáp ứng theo quy định tại Nghị định số 77/2016/NĐ-CP Bộ Công Thương ra Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng kèm theo danh mục các chỉ tiêu/phép thử.
   
  Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, Bộ Công Thương phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không chỉ định cho cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng.
   
  Bước 4: Trong trường hợp kết quả thẩm định hồ sơ chưa đủ cơ sở kết luận năng lực phân tích, kiểm nghiệm kiểm chứng của cơ sở đáp ứng theo quy định tại Nghị định số 77/2016/NĐ-CP, Bộ Công Thương sẽ thành lập đoàn đánh giá để tiến hành đánh giá năng lực kiểm nghiệm tại cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng theo quy định tại của Thông tư số 40/2013/TT-BCT.
   
  Thành phần hồ sơ đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm
   
  Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);
   
  Tài liệu, hồ sơ kỹ thuật và các quy trình liên quan đến chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định.
  Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 - Thông tư 40 /2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013
   
  Hồ sơ năng lực
   
  Danh sách, hồ sơ trang thiết bị chính, cơ sở hạ tầng (phù hợp nội dung báo cáo năng lực hoạt động cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 - Thông tư 40 /2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013)
   
  Danh sách, hồ sơ kiểm nghiệm viên tương ứng với lĩnh vực đăng ký chỉ định kèm theo bản sao có chứng thực các chứng chỉ chuyên môn
   
  Các tài liệu chứng minh về bảo đảm chất lượng kiểm nghiệm kiểm chứng: kế hoạch, kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng; 
   
  Báo cáo kết quả kiểm tra thành thạo tay nghề của kiểm nghiệm viên đối với chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định
   
  Báo cáo năng lực cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 - Thông tư 40 /2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013
   
  Mẫu Phiếu kết quả kiểm nghiệm theo quy định tại Phụ lục 3 - Thông tư 40 /2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013
   
  Kết quả hoạt động kiểm nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký chỉ định trong mười hai (12) tháng gần nhất theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 - Thông tư 40 /2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013
   
  72 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận