Trình tự chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động

Chủ đề   RSS   
 • #612655 11/06/2024

  Trình tự chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động

  Chấm dứt hợp đồng lao động là sự kiện chấm dứt về các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong quan hệ lao động. Việc chấm dứt hợp đồng lao động có thể gồm nhiều trường hợp như đương nhiên chấm dứt, một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc các trường hợp khác theo Bộ Luật lao động 2019.
   
  Trong đó một trong các trường hợp thuộc quyền chấm dứt của người sử dụng lao động là chấm dứt hợp đồng lao động vì thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động. Cụ thể việc chấm dứt hợp đồng lao động vì thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động được quy định tại Điều 42 Bộ Luật lao động 2019 gồm các bước sau:
   
  Bước 1: Ban hành quyết định thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động
   
  - Doanh nghiệp ban hành quyết định thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động. Trong đó nêu rõ sự cần thiết và lý do phải thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động.
   
  - Thẩm quyền ban hành căn cứ theo điều lệ, quy chế của doanh nghiệp.
   
  Bước 2: Lập phương án sử dụng lao động
   
  Trong trường hợp thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật lao động 2019 gồm các nội dung sau:
   
  - Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian;
   
  - Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu;
   
  - Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;
   
  - Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động;
   
  - Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.
   
  * Lưu ý khi xây dựng phương án sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Phương án sử dụng lao động phải được thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua.
   
  Bước 3: Thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và người lao động
   
  - Trước thời hạn chấm dứt HĐLĐ 30 ngày, người sử dụng lao động phải thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động.
   
  - Sau 30 ngày Sở lao động không có ý kiến thì mới được phép chấm dứt hợp đồng lao động
   
  Bước 4: Thông báo chấm dứt và ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động
   
  Căn cứ Điều 45 Bộ Luật lao động 2019 thì khi chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động thì người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt.
   
  Sau khi thông báo, người sử dụng lao động ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, ghi rõ lý do chấm dứt do thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động
   
  Bước 5: Giải quyết chế độ cho người lao động
   
  - Căn cứ Điều 48 Bộ Luật lao động 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của người lao động trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Trong đó có bao gồm trợ cấp mất việc làm theo Điều 47 Bộ Luật lao động 2019:
   
  + Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm, cứ mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.
   
  + Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.
   
  + Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động mất việc làm."
   
  - Ngoài ra phải hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;
   
  =>> Như vậy trình tự, thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động được thực hiện theo các bước nêu trên.
   
  92 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận