Trách nhiệm trong việc cập nhật, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu công chức, viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #606366 25/10/2023

  Trách nhiệm trong việc cập nhật, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu công chức, viên chức

  Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ (sau đây gọi tắt là Cơ sở dữ liệu của Bộ) là các thông tin được thu thập từ mẫu sơ yếu lý lịch ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BNV của mỗi cá nhân công chức, viên chức, người lao động; được tổ chức thành tập hợp thông tin có cấu trúc để cập nhật, truy cập, khai thác và quản lý thông qua trang thiết bị công nghệ thông tin.
   
  1. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ trong việc cập nhật, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu công chức, viên chức
   
  Căn cứ Điều 11 Quyết định 832/QĐ-BNV năm 2023 về Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Bộ Nội vụ:
   
  - Chủ trì việc quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu của Bộ để phục vụ cho việc giải quyết các công việc thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao.
   
  - Chủ trì, xác định chức năng cơ bản của cơ sở dữ liệu và tổng hợp các phát sinh trong quá trình khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu để thống nhất với Trung tâm Thông tin điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
   
  - Chủ trì việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc cập nhật, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.
   
  - Phối hợp với Trung tâm Thông tin tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động; nghiệp vụ khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu của Bộ; đề xuất các yêu cầu, nhiệm vụ trong quá trình quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu của Bộ để bảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý của Bộ.
   
  - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm phê duyệt, ký số và đồng bộ Cơ sở dữ liệu của Bộ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 7 Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.
   
  2. Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin trong việc cập nhật, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu công chức, viên chức
   
  Căn cứ Điều 12 Quyết định 832/QĐ-BNV năm 2023 về Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Bộ Nội vụ:
   
  - Chủ trì xây dựng, vận hành, nâng cấp Cơ sở dữ liệu của Bộ; bảo đảm cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật để triển khai Cơ sở dữ liệu của Bộ và duy trì Cơ sở dữ liệu của Bộ hoạt động thường xuyên theo đúng chức năng, quy định của pháp luật.
   
  - Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để quản lý Cơ sở dữ liệu của Bộ; cấp và quản lý quyền truy cập, quyền khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu của Bộ.
   
  - Có trách nhiệm bảo đảm về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thực hiện các biện pháp bảo đảm bảo mật, an ninh, an toàn thông tin của Cơ sở dữ liệu của Bộ để vận hành, duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục; thực hiện việc sao lưu định kỳ Cơ sở dữ liệu của Bộ.
   
  - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục những sự cố kỹ thuật xảy ra đối với Cơ sở dữ liệu của Bộ.
   
  - Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn các đơn vị, người sử dụng cách thức truy cập và thực hiện quyền khai thác, sử dụng và bảo mật Cơ sở dữ liệu của Bộ.
   
  - Chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị sử dụng Cơ sở dữ liệu của Bộ trong việc cung cấp, thu hồi, quản lý tài khoản cá nhân, khắc phục sự cố, hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng Cơ sở dữ liệu của Bộ.
   
  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời đề xuất điều chỉnh các tính năng trong Cơ sở dữ liệu của Bộ, bảo đảm phù hợp với nhu cầu quản lý và kê khai dữ liệu công chức, viên chức, người lao động.
   
  - Quy định kỹ thuật và hướng dẫn việc kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu khác theo yêu cầu của Vụ Tổ chức cán bộ.
   
  3. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ được phân cấp quản lý hồ sơ công chức, viên chức
   
  Căn cứ Điều 13 Quyết định 832/QĐ-BNV năm 2023 về Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Bộ Nội vụ:
   
  - Được cấp quyền truy cập; được quyền khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu của Bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị.
   
  - Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết để kết nối và xử lý dữ liệu thông tin trên Cơ sở dữ liệu của Bộ; bố trí công chức, viên chức có đủ năng lực để phụ trách công tác cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu của Bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị.
   
  - Chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin, dữ liệu do đơn vị cập nhật.
   
  - Áp dụng các biện pháp để bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật Cơ sở dữ liệu của Bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và thông báo kịp thời về Vụ Tổ chức cán bộ những vấn đề phát sinh liên quan đến Cơ sở dữ liệu của Bộ.
   
  4. Trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động của Bộ
   
  Căn cứ Điều 14 Quyết định 832/QĐ-BNV năm 2023 về Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Bộ Nội vụ:
   
  - Được cấp quyền truy cập để thực hiện quyền khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu của Bộ theo quy định tại Điều 7 Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.
   
  - Kê khai, cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác thông tin cá nhân trong hồ sơ của mình theo yêu cầu của người đứng đầu đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước đơn vị về tính trung thực của những thông tin đã kê khai, cung cấp.
   
  - Áp dụng các biện pháp để bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật Cơ sở dữ liệu của Bộ.
   
  - Tự quản lý tài khoản cá nhân, thường xuyên thay đổi mật khẩu tài khoản để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Trường hợp mất mật khẩu hoặc tài khoản có dấu hiệu bị đánh cắp mật khẩu phải báo cáo người đứng đầu đơn vị quản lý công chức và báo cáo bằng văn bản về Trung tâm Thông tin để được cấp lại mật khẩu mới.
   
  Như vậy, Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm Thông tin, các đơn vị trực thuộc Bộ được phân cấp quản lý hồ sơ công chức, viên chức, công chức, viên chức, người lao động của Bộ có trách nhiệm trong việc cập nhật, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu công chức, viên chức theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 Quyết định 832/QĐ-BNV năm 2023.
   
  219 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận