Trách nhiệm trong tổ chức thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh

Chủ đề   RSS   
 • #611606 16/05/2024

  Trách nhiệm trong tổ chức thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh

  Ngày 15/05/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học. Theo đó, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh được quy định như sau:

  Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, các trường tiểu học và trường trung học cơ sở trong việc tổ chức thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học được quy định tại Điều 10 Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT:

  1. Về trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo

  - Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm nguồn kinh phí và chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và trường trung học cơ sở bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

  - Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, trường tiểu học và trường trung học cơ sở thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh theo quy định tại Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT.

  - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về nội dung, phương pháp, hình thức lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh.

  - Theo dõi, đánh giá việc triển khai lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học và trường trung học cơ sở.

  - Bảo đảm các trường tiểu học và trường trung học cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định và chuẩn mực liên quan đến nội dung, phương pháp lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong các môn học, hoạt động giáo dục.

  - Sơ kết, tổng kết và báo cáo việc thực hiện Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT; khen thưởng, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và xử lí, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lí kỉ luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

  2. Về trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo

  - Chỉ đạo các trường tiểu học và trường trung học cơ sở xây dựng kế hoạch, thực hiện giảng dạy lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, nhà trường; chỉ đạo các trường tiểu học và trường trung học cơ sở hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kĩ năng về giáo dục quốc phòng và an ninh do địa phương tổ chức.

  - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học và trường trung học cơ sở.

  - Sơ kết, tổng kết và báo cáo việc thực hiện Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT; khen thưởng, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh; kỉ luật, đề xuất cấp có thẩm quyền kỉ luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

  3. Về trách nhiệm của trường tiểu học và trường trung học cơ sở

  - Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh theo chỉ đạo, hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, nhà trường.

  - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kiến thức, kĩ năng về quốc phòng, an ninh cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

  - Khai thác triệt để cơ sở vật chất hiện có, xây dựng kế hoạch đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định, mô hình, đồ dùng cần thiết được cơ quan có thẩm quyền ban hành, học liệu và tài liệu liên quan đến nội dung, kiến thức, kĩ năng về giáo dục quốc phòng và an ninh.

  - Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình dạy, học và các hoạt động lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh.

  - Sơ kết, tổng kết, báo cáo việc thực hiện Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT; khen thưởng, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh; xử lí, đề xuất xử lí kỉ luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

  * Trên đây là quy định mới về trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, các trường tiểu học và trường trung học cơ sở trong việc tổ chức thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học.

  Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 và thay thế cho Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT.

   
  97 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận