Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân trong việc quản lý công trình phòng chống sạt lở bờ sông là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #608124 12/01/2024

  phanthanhthao0301

  Sơ sinh

  Vietnam --> Gia Lai
  Tham gia:10/11/2023
  Tổng số bài viết (56)
  Số điểm: 280
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân trong việc quản lý công trình phòng chống sạt lở bờ sông là gì?

  Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân và Tổng cục Phòng, chống thiên tai trong việc quản lý công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển là gì theo quy định của pháp luật?

  Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân trong việc quản lý công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển là gì?

  Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển được quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư 13/2021/TT-BNNPTNT; cụ thể như sau:

  - Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn.

  - Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển thuộc phạm vi quản lý.

  - Tổ chức việc xử lý sự cố, nguy cơ xảy ra sự cố, tình huống làm gia tăng rủi ro thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai đối với công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá khả năng phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trực tiếp quản lý hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hỗ trợ.

  - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng năm các trọng điểm xung yếu và phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu đối với công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước mùa lũ.

  - Đảm bảo nguồn lực tài chính cho các hoạt động bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển thuộc phạm vi quản lý.

  - Tổ chức thanh tra, kiểm tra về các quy định bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai trong quản lý công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển thuộc phạm vi quản lý.

  Cơ quan nào có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu công trình phòng chống sạt lở bờ sông?

  Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 13/2021/TT-BNNPTNT về trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quản lý công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển

  Theo đó, trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là:

  - Theo dõi, đôn đốc và tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1, Điều 7 Thông tư 13/2021/TT-BNNPTNT.

  - Tham mưu cho Ủy ban nhân cấp tỉnh trong việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý và thực hiện bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn.

  - Tham mưu trong việc huy động nguồn lực và tổ chức xử lý sự cố hoặc nguy cơ xảy ra sự cố, hoạt động làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai và khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai đối với việc quản lý công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển thuộc phạm vi quản lý.

  - Hằng năm, rà soát, đánh giá, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các trọng điểm xung yếu và phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu đối với công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển thuộc phạm vi quản lý trước mùa lũ 15 ngày.

  - Tuyên truyền, phổ biến nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn; đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng quản lý công trình.

  - Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác trong quản lý công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển thuộc phạm vi quản lý.

  Như vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan có trách nhiệm hằng năm, rà soát, đánh giá, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các trọng điểm xung yếu và phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu đối với công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển thuộc phạm vi quản lý trước mùa lũ 15 ngày.

  Tổng cục Phòng, chống thiên tai có trách nhiệm như thế nào trong việc quản lý công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển?

  Trách nhiệm của Tổng cục Phòng, chống thiên tai trong việc quản lý công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển được quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 13/2021/TT-BNNPTNT; cụ thể như sau:

  - Hướng dẫn việc triển khai thực hiện nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển.

  - Hằng năm, tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá các trọng điểm xung yếu đối với công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên phạm vi cả nước, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước mùa lũ để chủ động trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

  - Thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện các quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển.

  - Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác về phòng, chống thiên tai trong quản lý công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển thuộc thẩm quyền.

  Tóm lại, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển được liệt kê cụ thể tại mục 1.

   
  109 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận