Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp dịch vụ liên tục cho người tiêu dùng

Chủ đề   RSS   
 • #606071 13/10/2023

  Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp dịch vụ liên tục cho người tiêu dùng

  Người tiêu dùng là người mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và không vì mục đích thương mại. Và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.
   
  Cung cấp dịch vụ liên tục là việc cung cấp dịch vụ có thời hạn từ 03 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn.
   
  Theo đó khi cung cấp dịch vụ liên tục cho người tiêu dùng thì  tổ chức, cá nhân kinh doanh cần có những trách nhiệm theo quy định tại Điều 41 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 có hiệu lực từ 01/7/2024 như sau:
   
  Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp dịch vụ liên tục
   
  - Tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp dịch vụ liên tục trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm thông báo công khai về đại diện theo pháp luật tại Việt Nam. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp dịch vụ liên tục trên lãnh thổ Việt Nam không có đại diện theo pháp luật tại Việt Nam thì phải chỉ định đại diện theo ủy quyền tại Việt Nam và thông báo công khai về đại diện theo ủy quyền tại Việt Nam. Đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
   
  - Không được yêu cầu người tiêu dùng thanh toán bất kỳ khoản tiền nào trước khi dịch vụ được cung cấp đến người tiêu dùng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
   
  - Không được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, ngừng cung cấp dịch vụ không đúng hợp đồng hoặc trái quy định của pháp luật. Trường hợp cần sửa chữa, bảo trì hoặc vì lý do khác bắt buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp dịch vụ phải thông báo trước cho người tiêu dùng về thời gian ngừng cung cấp dịch vụ và thời gian cung cấp lại dịch vụ chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày ngừng cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp bất khả kháng.
   
  - Thường xuyên kiểm tra chất lượng dịch vụ mà mình cung cấp, bảo đảm chất lượng dịch vụ như đã cam kết với người tiêu dùng.
   
  - Trường hợp cung cấp dịch vụ liên tục thông qua giao dịch từ xa cần thực hiện quy định tại Điều 37 và Điều 38 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023;
   
  Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục
   
  Căn cứ Điều 42 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục cần có những nội dung sau:
   
  - Thông tin của các bên trong hợp đồng bao gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, phương thức liên hệ khác (nếu có);
   
  - Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được bán, cung cấp theo hợp đồng;
   
  - Đo lường, số lượng, khối lượng, chất lượng, công dụng, giá của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được bán, cung cấp, các thành phần cấu thành giá cuối cùng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nếu pháp luật có quy định phải công khai cấu thành giá của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ;
   
  - Phương thức, thời hạn thanh toán;
   
  - Thời gian, địa điểm, phương thức bán, cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ;
   
  - Quyền và nghĩa vụ của các bên bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 và quy định khác của pháp luật có liên quan;
   
  - Trách nhiệm bảo vệ thông tin của người tiêu dùng;
   
  - Trường hợp chấm dứt thực hiện hợp đồng và trách nhiệm phát sinh do chấm dứt thực hiện hợp đồng;
   
  - Trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
   
  - Phương thức giải quyết tranh chấp;
   
  - Thời điểm giao kết hợp đồng, thời hạn của hợp đồng.
   
  - Tên, địa chỉ, số điện thoại, phương thức liên hệ khác (nếu có) của tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam (nếu có);
   
  - Mô tả dịch vụ được cung cấp;
   
  - Thời điểm và thời hạn cung cấp dịch vụ;
   
  - Thông tin chính xác, đầy đủ về các khoản phí, chi phí, cách thức tính phí, chi phí có thể phát sinh và các điều kiện giao dịch chung được áp dụng trong quá trình cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng;
   
  - Thông báo cho người tiêu dùng về việc nộp phí để tiếp tục sử dụng dịch vụ theo cách thức đã được thỏa thuận tối thiểu 07 ngày làm việc trước ngày hết hạn sử dụng dịch vụ;
   
  - Thông báo cho người tiêu dùng về thời điểm kết thúc hợp đồng theo cách thức đã được thỏa thuận tối thiểu 07 ngày làm việc trước ngày hợp đồng kết thúc.
   
  =>> Theo đó khi cung cấp dịch vụ liên tục cho người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân kinh doanh cần có trách nhiệm theo quy định nêu trên và tuân thủ những nội dung bắt buộc của hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục.
   
  110 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận