Trách nhiệm của Doanh nghiệp khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #548036 31/05/2020

  Trách nhiệm của Doanh nghiệp khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng

  + Đối với người lao động:

  Theo Điều 33 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

  Điều 33. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động đối với các trường hợp quy định tại Điều 32 của Bộ luật này, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

  Tại Điều 10 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Điều 33 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

  Điều 10. Nhận lại người lao động khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

  Việc nhận lại người lao động khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động theo Điều 33 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

  1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc. Trường hợp người lao động không thể có mặt tại nơi làm việc theo đúng thời hạn quy định thì người lao động phải thỏa thuận với người sử dụng lao động về thời điểm có mặt.

  2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí người lao động làm công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết; trường hợp không bố trí được công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết thì hai bên thỏa thuận công việc mới và thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.”

  => Như vậy, Doanh nghiệp có trách nhiệm nhận lại người lao động làm việc khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng

  + Đối với cơ quan nhà nước:

  Quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì DN phải thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội. 

  => Như vậy, Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện báo giảm lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương.

  Có thể tham khảo thêm tại link sau:

  https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bai-viet/04-dieu-doanh-nghiep-phai-biet-ve-bao-tang-giam-lao-dong-859.html

   
  1084 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận