Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Chủ đề   RSS   
 • #604106 19/07/2023

  yvy2k

  Sơ sinh


  Tham gia:01/10/2020
  Tổng số bài viết (67)
  Số điểm: 413
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương làm việc theo chế độ tập thể dưới sự chỉ đạo toàn diện của Chủ tịch Hội đồng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân của thành viên Hội đồng và yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong giải quyết công việc theo nhiệm vụ được giao.
   
  1. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 5 Quyết định 1796/QĐ-BCT năm 2023 về Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương:
   
  - Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Hội đồng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế này; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao.
   
  - Triệu tập, chủ trì các phiên họp của Hội đồng; đánh giá, kết luận những vấn đề được thảo luận ở các phiên họp.
   
  - Yêu cầu các thành viên Hội đồng; các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện báo cáo, thông tin về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật khi cần thiết; xử lý, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
   
  - Trực tiếp hoặc phân công Phó Chủ tịch Hội đồng thay mặt Hội đồng làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.
   
  - Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích; phê bình, yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương trên cơ sở đề nghị của Tổ Thường trực Hội đồng và ý kiến các đơn vị thuộc Bộ.
   
  2. Trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng
   
  Căn cứ khoản 2 Điều 5 Quyết định 1796/QĐ-BCT năm 2023 về Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương:
   
  - Phó Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng xử lý và báo cáo Chủ tịch Hội đồng các công việc được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế này.
   
  - Chủ trì, điều hành Phiên họp Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt hoặc được ủy quyền.
   
  - Chủ trì tham mưu, đề xuất Chủ tịch Hội đồng và Hội đồng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ và với các cơ quan, ban ngành khác trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tham mưu xử lý, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
   
  - Đôn đốc các ủy viên Hội đồng tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng.
   
  - Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng giao, chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Tổ Thường trực Hội đồng.
   
  3. Trách nhiệm của các Ủy viên Hội đồng
   
  Căn cứ khoản 3 Điều 5 Quyết định 1796/QĐ-BCT năm 2023 về Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương:
   
  - Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.
   
  - Tham gia đầy đủ các hoạt động, phiên họp của Hội đồng; có ý kiến đối với các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản đúng thời hạn yêu cầu; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về việc thực hiện nhiệm vụ.
   
  Trường hợp không thể tham dự các phiên họp của Hội đồng, Ủy viên Hội đồng phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng và cử người tham dự phiên họp thay, đồng thời có trách nhiệm gửi ý kiến của mình bằng văn bản về các vấn đề được thảo luận tại phiên họp để Tổ Thường trực Hội đồng tổng hợp, báo cáo Hội đồng.
   
  - Đề xuất với Chủ tịch Hội đồng và Hội đồng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ và với các cơ quan, ban ngành khác trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập phát sinh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Ý kiến tham gia của các Ủy viên Hội đồng là ý kiến chính thức của đơn vị nơi công tác.
   
  - Thực hiện báo cáo, thông tin về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng và Tổ thường trực Hội đồng.
   
  - Đề xuất khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc phê bình, yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương.
   
  4. Trách nhiệm của Tổ thường trực Hội đồng
   
  Căn cứ Điều 6 Quyết định 1796/QĐ-BCT năm 2023 về Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương:
   
  - Chuẩn bị tài liệu, điều kiện làm việc của Hội đồng; tiếp nhận và tham mưu xử lý các đề xuất, kiến nghị của cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng;
   
  - Soạn thảo các văn bản thông báo, chỉ đạo, đôn đốc của Hội đồng liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương, trình Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định;
   
  - Xây dựng báo cáo, thông tin về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương theo yêu cầu của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp và các cơ quan, ban ngành khác, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định;
   
  - Hàng năm, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ xây dựng Dự toán kinh phí hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương để tổng hợp vào Dự toán kinh phí hoạt động của Bộ Công Thương;
   
  - Đề xuất khen thưởng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc phê bình, yêu cầu xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương;
   
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng giao.
   
  Như vậy, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên Hội đồng (sau đây gọi là thành viên Hội đồng), Tổ Thường trực Hội đồng có trách nhiệm theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quyết định 1796/QĐ-BCT năm 2023.
   
  67 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận