Tổng hợp những văn bản dành cho đảng viên

Chủ đề   RSS   
 • #530884 16/10/2019

  Linhngo99
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/09/2019
  Tổng số bài viết (195)
  Số điểm: 1803
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 228 lần


  Tổng hợp những văn bản dành cho đảng viên

  Bài tham khảo:

  >>> 19 điều Đảng viên không được làm;

  >>> Là Đảng viên, ít nhất bạn phải biết 12 điều sau đây;

  >>> Bạn có thắc mắc về Đảng cứ đặt câu hỏi tại đây!


  Là một Đảng viên bạn cần lưu ý những văn bản được áp dụng đối với Đảng viên dưới đây để cập nhật cho bản thân những quy định điều chỉnh và có phương pháp xử lý ngay khi gặp vấn để cần văn bản để căn cứ. Nhằm thực hiện đúng theo quy định và tránh xảy ra vi phạm.

  1. ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM;

  2. Quy định số 29-QĐ/TW Thi hành Điều lệ Đảng;

  3. Quy định 14-QĐ/TW về cụ thể thi hành điều lệ đảng

  4. Quy định 30-QĐ/TW thi hành chương VII và chương VIII điều lệ đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng;

  5. Quy định 89-QĐ/TW khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

  6. Quy định 76-QĐ/TW về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú";

  7. Quy định 90-QĐ/TW tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư quản lý;

  8. Quy định 98-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ
   
  9. Quyết định 99-QĐ/TW về hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ;

  10. Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm;

  11. Quy định 102-QĐ/TW xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm;

  12.  Quy định 105-QĐ/TW  về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

  13. Quy định 109/QĐ-TW về công tác kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên;

  14. Quy định 66-QĐ/TW về thể loại, thẩm quyền ban hành văn bản và thể thức văn bản của Đảng;

  15. Quyết định 1696-QĐ/BTCTW về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;

  16. Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng;

  17. Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW thực hiện quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên;

  18. Hướng dẫn 06-HD/BTCTW  sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn 15-HD/BTCTW;

  19. Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên;

  20. Hướng dẫn 16 - HD/BTCTW kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;

  21. Hướng dẫn 27-HD/BTCTW về việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên;

  22. Hướng dẫn 46-HD/BTGTW về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018;

  23. Hướng dẫn 56-HD/VPTW về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên;

  24. Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW thực hiện Quy định 47-QĐ/TW;

  25. Hướng dẫn 36-HD/VPTW thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của đảng;

  26. Công văn 1825-CV/BTCTW về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần NQTW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW;

  27. Công văn 7066/VPCP-TCCV về việc xác định tuổi của đảng viên;

  28. Công văn 5147-CV/BTCTW về việc hướng dẫn lấy ý kiến đóng góp của quần chúng đối với đảng viên kết hợp với việc thực hiện Quy định 76/QĐ-TW của bộ chính trị;

  29. Công văn 3342-CV/BTCTW V/v đính chính nội dung Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW;

  30. Công văn 3022-CV/BTGTW về tuyên truyền Một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII);

  31. Chỉ thị 01-CT/TW năm 2016 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

   
  16550 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Linhngo99 vì bài viết hữu ích
  admin (17/10/2019) ThanhLongLS (16/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận