Tổng hợp điểm mới văn bản nổi bật có hiệu lực trong tháng 9/2018

Chủ đề   RSS   
 • #501168 31/08/2018

  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (493)
  Số điểm: 18818
  Cảm ơn: 70
  Được cảm ơn 707 lần
  SMod

  Tổng hợp điểm mới văn bản nổi bật có hiệu lực trong tháng 9/2018

  Tổng hợp điểm mới văn bản nổi bật có hiệu lực trong tháng 9/2018

  Tháng 9/2018 này với hàng loạt các chính sách trong nhiều lĩnh vực giáo dục, thủ tục hành chính, lao động, doanh nghiệp, ngân hàng, chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng đang sinh sống tại nước ngoài,…bắt đầu có hiệu lực pháp luật. Mình xin được liệt kê một vài chính sách nổi bật như sau:

  1. Muốn trở thành Hiệu trưởng trường phổ thông phải đáp ứng 05 tiêu chuẩn

  Ngày 20/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo banh hành Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

  Theo đó, hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn gồm:  Phẩm chất nghề nghiệp; Quản trị nhà trường; Xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

  Về quy trình đánh giá, thông tư nêu rõ: Hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng; Nhà trường tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng.

  Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trên cơ sở kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, ý kiến của giáo viên, nhân viên và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng thông qua các minh chứng xác thực, phù hợp.

  Hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học.

  Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý cấp trên quyết định rút ngắn chu kỳ đánh giá.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 4/9/2018.

  2. Các trường ĐH phải cam kết chất lượng đào tạo trên website

  Các trường đại học, cao đẳng sư phạm phải công khai trên trang thông tin điện tử của trường về cam kết chất lượng giáo dục thực tế; điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thu chi tài chính; Thông tin liên quan đến điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian và địa điểm đăng ký dự thi, sơ tuyển, xét tuyển; Kết quả trúng tuyển, điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển…

  Là nội dung nổi bật của Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT quy định sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các trường đại học, cao đẳng sư phạm Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành ban hành ngày 27/7/2018.

  Thông tư chỉ rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thiết lập nhóm thư điện tử dùng chung để trao đổi thông tin giữa Bộ với các cơ sở giáo dục đại học tại địa chỉ mail: Hieutruong.Daihoc@moet.gov.vnVanthu.Daihoc@moet.gov.vn.

  Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/9/2018.

  3. Văn bản điện tử phải gửi trong ngày ký

  Là điểm nổi bật trong Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ban hành  ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo.

  Văn bản điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không phải chờ văn bản giấy (nếu có).

  Trường hợp văn bản điện tử thuộc loại khẩn phải được đặt ở chế độ ưu tiên, ghi rõ mức độ khẩn, gửi ngay sau khi đã ký số và phải được trình, chuyển giao xử lý ngay sau khi tiếp nhận.

  Quyết định 28/2018/QĐ-TTg có  hiệu lực từ ngày 6/9/2018

  4. Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

  Thông tư 19/2018/TT-BCT có  hiệu lực từ ngày 03/9/2018 quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của bộ công thương. Cụ thể như sau:

  - Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương (sau đây gọi là Chương trình) được tổng hợp trên cơ sở giao nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị của các đơn vị thuộc Bộ và được Vụ Pháp chế thẩm tra.

  - Chương trình bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  + Tên văn bản quy phạm pháp luật cần được xây dựng, ban hành;

  + Cấp trình hoặc cấp ban hành đối với từng văn bản;

  + Thời gian trình đối với từng văn bản (cụ thể đến tháng);

  + Đơn vị chủ trì soạn thảo đối với từng văn bản;

  + Các nội dung cần thiết khác.

  - Chương trình do Bộ trưởng ban hành hàng năm theo Mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này và có thể được Bộ trưởng quyết định điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.

  - Chương trình là cơ sở để phân bổ kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ.

  5. Giảm số năm kinh nghiệm để đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) trong hoạt động xây dựng

  Nghị định 100/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ký ban ngày 16/7/2018, chính thức có hiệu lực thi hành từ 15/9/2018. Theo đó, đưa ra nhiều quy định mới về chứng chỉ hành nghề (CCHN) hoạt động xây dựng.

  Việc giảm số năm kinh nghiệm để đủ điều kiện cấp CCHN trong hoạt động xây dựng là một trong những điểm mới của Nghị định này. Cụ thể:

  Đối với trình độ chuyên môn Hạng II  yêu cầu: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên.

  Giảm 01 năm so với quy định cũ là 05 năm (theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

  Đối với trình độ chuyên môn Hạng III yêu cầu: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp CCHN từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

  Giảm 01 năm (so với quy đinh cũ là 03 năm trở lên theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP) đối với cá nhân có trình độ đại học; giảm 02 năm (so với quy định cũ là 05 năm trở lên theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP) đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

  Nghị định 100/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2018

  6. Bổ sung quy định về Chuyển nhượng dự án đầu tư, xây dựng do doanh nghiệp nhà nước làm chủ đầu tư

  Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

  Trường hợp doanh nghiệp là chủ đầu tư đang triển khai, thực hiện dự án đầu tư, xây dựng chưa hình thành tài sản đưa vào khai thác, sử dụng (đầu tư, xây dựng dở dang), nếu không tiếp tục đầu tư dự án, doanh nghiệp được thực hiện chuyển nhượng dự án (chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án) cho nhà đầu tư khác theo quy định của Luật Đầu tư và quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP. Trong đó:

  1. Thẩm quyền quyết định chuyển nhượng dự án: doanh nghiệp căn cứ nguồn đầu tư dự án và mục đích dự án đầu tư để quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

  2. Khi chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định của Luật Kinh doanh bất động sản (đối với dự án kinh doanh bất động sản).”

  Thông tư có  hiệu lực từ ngày 01/9/2018

  7. Chế độ hỗ trợ, đãi ngộ đối với người có công đang định cư ở nước ngoài

  Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 về quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, đang định cư ở nước ngoài.

  Theo đó, người tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ đang định cư ở nước ngoài theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định này, được hỗ trợ bằng 4 triệu đồng nếu từ đủ 02 năm công tác trở xuống; nếu công tác trên 02 năm, thì từ năm thứ 03 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1,5 triệu đồng.

  Nếu người được hưởng đã từ trần trước ngày 5/9/2018 thì thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 6 triệu đồng.

  Ngoài mức hỗ trợ nêu trên, các đối tượng còn được hưởng một số chế độ đãi ngộ khác, như được cấp giấy chứng nhận người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế...

  Nếu về nước định cư, thì kể từ tháng về nước định cư, được hưởng chế độ BHYT như đối tượng người có công với cách mạng, cựu chiến binh theo quy định của pháp luật về BHYT.

  Khi từ trần người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành.

  Thẩm quyền giải quyết chế độ hỗ trợ này là UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Bộ Quốc phòng.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2018.

  8. Sửa đổi quy định quản lý Người giữ chức vụ tại doanh nghiệp Bộ Quốc phòng

  Quy định về kiêm nhiệm chức danh, chức vụ quản lý đối với người quản lý tại doanh nghiệp nhà nước tại Bộ Quốc phòng được sửa đổi, bổ sung  theo Thông tư số 105/2018/TT-BQP  ban hành ngày 24/7/2018 như sau:

  Đối với người được bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty:

  - Không phải là cán bộ đang công tác tại đơn vị dự toán thuộc Bộ Quốc phòng; nếu bổ nhiệm cán bộ đang công tác tại đơn vị dự toán thì phải có quyết định thuyên chuyển, điều động công tác;

  - Không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc, Kiểm soát viên tại tập đoàn, tổng công ty, công ty mình và các doanh nghiệp khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

  - Không được kiêm nhiệm chức danh quản lý, điều hành ở tổng công ty, công ty thành viên.

  Người được bổ nhiệm giữ chức danh thành viên Hội đồng thành viên:

  - Thực hiện theo quy định tại điểm a và điểm c trên;

  - Có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc tập đoàn, tổng công ty, công ty mình.

  Người được bổ nhiệm giữ chức danh Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc:

  - Không phải là cán bộ đang công tác tại đơn vị dự toán thuộc Bộ Quốc phòng; nếu bổ nhiệm cán bộ đang công tác tại đơn vị dự toán thì phải có quyết định thuyên chuyển, điều động công tác;

  - Không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc, Kiểm soát viên doanh nghiệp khác và Kế toán trưởng tại tập đoàn, tổng công ty, công ty mình.

  Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/9/2018.

  9. Kiểm soát TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

  Thông tư 18/2018/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương được ban hành ngày 19/7/2018.

  Theo đó, hoạt động kiểm soát TTHC được thực hiện tại các giai đoạn:

  Đối với kiểm soát việc ban hành TTHC:

  -  Kiểm soát trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL;

  - Kiểm soát trong quá trình soạn thảo, thẩm định văn bản QPPL.

  Đối với kiểm soát việc thực hiện TTHC:

  - Văn phòng Bộ công khai Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Website http://kstthc.moit.gov.vn và gửi cho các cơ quan, đơn vị có liên quan và tiến hành niêm yết công khai;

  - Kiểm tra việc thực hiện trong lĩnh vực công thương theo kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ hàng năm.

  Cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị tại Văn phòng Bộ, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua Emai: CCHC-VPB@moit.gov.vn hoặc Website http://kstthc.moit.gov.vn và số điện thoại trên Website.

  Thông tư 18/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 03/9/2018 và thay thế Thông tư 11/2014/TT-BCT ngày 24/03/2014.

  10. Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Công Thương

  Bộ Công Thương ban hành Thông tư 18/2018/TT-BCT ngày 19/7/2018 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

  Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Công Thương gồm: Kiểm soát việc ban hành thủ tục hành chính; kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính; xử lý, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trong lĩnh vực Công Thương; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương.

  Theo đó, phản ánh, kiến nghị về quy định trong lĩnh vực Công Thương được tiếp nhận qua các hình thức: Bằng văn bản tại Văn phòng Bộ, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; qua số điện thoại được đăng tải trên website http://kstthc.moit.gov.vn; qua email CCHC-VPB@moit.gov.vn hoặc qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại địa chỉ http://kstthc.moit.gov.vn.

  Thông tư 18/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 03/9/2018.

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  7080 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn BachHoLS vì bài viết hữu ích
  trinhthehau (07/09/2018) babinh3144@gmail.com (06/09/2018) tiencanh.ntc@gmail.com (04/09/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #501287   31/08/2018

  anhkhoayentam
  anhkhoayentam
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/12/2015
  Tổng số bài viết (335)
  Số điểm: 2826
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 48 lần


  Một số quy định quan trọng có hiệu lực kể từ tháng 9

  1. Chính sách hỗ trợ người có công đang định cư ở nước ngoài

  Ngày 20/07/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/9/2018.

  Theo đó, người tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ đang định cư ở nước ngoài; Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài… được hỗ trợ 4 triệu đồng nếu năm công tác 2 năm trở xuống; nếu công tác trên 2 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1,5 triệu đồng.

  Nếu người được hưởng chế độ đã từ trần trước ngày 5/9/2018 thì thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 6 triệu đồng.

  Ngoài mức hỗ trợ nêu trên, các đối tượng nếu về nước định cư còn được hưởng chế độ BHYT như đối với người có công; khi từ trần thì người lo mai táng được trợ cấp mai táng phí.

  2Các trường ĐH phải cam kết chất lượng đào tạo trên website

  Ngày 27/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT quy định sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các trường đại học, cao đẳng sư phạm.

  Theo đó, các trường đại học, cao đẳng sư phạm phải công khai trên trang thông tin điện tử của trường về cam kết chất lượng giáo dục thực tế; điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thu chi tài chính; Thông tin liên quan đến điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian và địa điểm đăng ký dự thi, sơ tuyển, xét tuyển; Kết quả trúng tuyển, điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển…

  Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thiết lập nhóm thư điện tử dùng chung để trao đổi thông tin giữa Bộ với các cơ sở giáo dục đại học tại địa chỉ mail: Hieutruong.Daihoc@moet.gov.vn và Vanthu.Daihoc@moet.gov.vn.

  Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/9/2018.

  3Thay đổi điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

  Theo quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/7/2018, điều kiện chung cấp chứng chỉ hành nghề về xây dựng đã được thay đổi so với trước đây.

  Cụ thể: Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có 4 năm kinh nghiệm trở lên, trước đây là 5 năm; Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng III phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có 2 năm kinh nghiệm trở lên với người có trình độ đại học (trước đây là 3 năm); Từ 3 năm trở lên với người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp (trước đây là 5 năm).

  Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/9/2018.

  4Cơ quan Nhà nước gửi văn bản điện tử thì không gửi văn bản giấy

  Theo quy định tại Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 sẽ thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử tại các bộ, ngành, địa phương trước ngày 31/12/2018, chính thức áp dụng từ 2019.

  Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo.

  Cơ quan hành chính Nhà nước gửi văn bản điện tử thì không gửi văn bản giấy, trừ văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng... Bên nhận có quyền từ chối nhận văn bản điện tử, nếu văn bản điện tử đó không bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận và phải chịu trách nhiệm về việc từ chối.

  Quyết định có hiệu lực từ ngày 6/9/2018.

   
  Báo quản trị |