Tổng hợp các loại báo cáo định kỳ liên quan đến an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp 2024

Chủ đề   RSS   
 • #612746 13/06/2024

  Tổng hợp các loại báo cáo định kỳ liên quan đến an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp 2024

  Bài viết này cung cấp thông tin các loại báo cáo liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp 2024.

  Báo cáo định kỳ liên quan đến an toàn vệ sinh lao động về việc quản lý sức khỏe người lao động:

  Theo Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định về báo cáo của tuyến cơ sở

  - Đơn vị và nội dung báo cáo:

  + Cơ sở lao động thực hiện việc báo cáo y tế lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này;

  - Đơn vị nhận báo cáo:

  + Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Trung tâm y tế) nơi đặt trụ sở chính của cơ sở lao động;

  + Đơn vị quản lý y tế bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của bộ, ngành.

  - Thời gian gửi báo cáo:

  + Trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;

  + Trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

  ⇒> Báo cáo định kỳ về việc quản lý sức khỏe người lao động.

  Báo cáo định kỳ liên quan đến an toàn vệ sinh lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động

  Theo Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH về Thống kê, báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động

  - Người sử dụng lao động phải mở sổ thống kê các nội dung cần phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Các số liệu thống kê phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật, làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động.

  - Người sử dụng lao động phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo phải gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.

  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn, gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này trước ngày 25 tháng 01 hằng năm.

  ==>> Người sử dụng lao động phải báo cáo định kỳ về công tác an toàn, vệ sinh lao động theo mẫu quy định như trên.

  Báo cáo định kỳ liên quan đến an toàn vệ sinh lao động về tình hình tai nạn lao động

  Theo Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP về thời điểm, mẫu báo cáo tai nạn lao động:

  Việc báo cáo tai nạn lao động theo quy định tại Điều 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 được thực hiện như sau: 

  Người sử dụng lao động gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động; báo cáo gửi trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định này. Báo cáo gửi bằng một trong các hình thức sau đây: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử.

  ==>> Người sử dụng lao động phải báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động theo mẫu quy định như trên.

  Báo cáo định kỳ liên quan đến an toàn vệ sinh lao động trong quản lý bệnh nghề nghiệp

  Theo Thông tư 28/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành về trách nhiệm của người sử dụng lao động: Báo cáo định kỳ, đột xuất cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

  ==>> Quy định yêu cầu phải báo cáo định kỳ nhưng không đặt ra nộp báo cáo trước thời điểm nào, cũng như sử dụng mẫu quy định nào, trường hợp này chị liên hệ Sở Y tế để được hướng dẫn cách nộp báo cáo.

   
   
  95 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận