Tổng hợp các chính sách nổi bật trong năm 2022 - Phần 1

Chủ đề   RSS   
 • #595871 27/12/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2199)
  Số điểm: 76583
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1624 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tổng hợp các chính sách nổi bật trong năm 2022 - Phần 1

  Trong năm 2022, nhiều chính sách nổi bật về mức thuế, tiền lương, hỗ trợ nhà ở cho người lao động,... đã được ban hành. Hãy cùng điểm lại một số chính sách nổi bật trong năm vừa qua nhé!

  1) Áp dụng mức thuế cao hơn với người sở hữu nhiều đất, nhà ở

  Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

  Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng định hướng giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai, trong đó nhấn mạnh:

  Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.

  Có thể hiểu là cá nhân sở hữu nhiều đất, nhà ở sẽ bị đánh thuế cao hơn so với bình thường.

  Nghị quyết 18-NQ/TW ban hành ngày 16/6/2022.

  2) Điều chỉnh lương hưu tăng thêm 7,4% với một số đối tượng

  Nội dung trên áp dụng cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH gồm:

  - Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng;

  - Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng;

  - Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

  Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng từ tháng 01 năm 2022 bằng = mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp tháng 12/2021 x 1,074.

  Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/3/2022 và thay thế Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019.

  3) Tăng mức lương tối thiểu vùng theo tháng áp dụng từ ngày 01/7/2022

  Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.Theo đó, mức lương tối thiểu theo tháng được áp dụng từ ngày 01/7/2022 như sau:

  - Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng.

  - Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng.

  - Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng.

  - Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng.

  4) Tăng lương cơ sở, lương hưu từ ngày 01/7/2023

  Quốc hội thông qua Nghị quyết 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

  Theo đó, Quốc hội quyết nghị chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW;

  Từ ngày 01/7/2023, tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng;

  Đồng thời, tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp;

  Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở;

  Từ ngày 01/01/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở.

  chinh-sach-noi-bat-nam-2022

  5) Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

  Ngày 28/3/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

  Theo đó, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm (1) và lao động quay trở lại thị trường lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm (2) với mức hỗ trợ:

  Mức hỗ trợ với nhóm đối tượng (1) là 500.000 đồng/người/tháng; với nhóm đối tượng (2) là 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 03 tháng và được chi trả hằng tháng.

  6) Tăng lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở lên 5% từ 01/01/2023

  Ngày 12/12/2022, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2081/QĐ-NHNN về mức lãi suất của ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, Thông tư 32/2014/TT-NHNNThông tư 25/2016/TT-NHNN.

  Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, Thông tư 32/2014/TT-NHNN và Thông tư 25/2016/TT-NHNN là 5,0%/năm.

  (Hiện hành, Quyết định 1956/QĐ-NHNN năm 2021 quy định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 4,8%).

  Quyết định 2081/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết định 1956/QĐ-NHNN ngày 03/12/2021.

  7) Tăng mức cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên từ 19/5/2022

  Đây là nội dung tại Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hiệu lực từ ngày 19/5/2022.

  Theo đó, mức vay vốn đối với học sinh, sinh viên từ ngày 19/5/2022 tối đa là 04 triệu đồng/tháng/người, trước đó mức tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng.

  Theo đó, thay vi quy định phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học, thì quy định này nêu rõ, kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên.

  Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

  8) Hỗ trợ máy tính bảng cho hộ nghèo, cận nghèo

  Đây là nội dung tại Thông tư 09/2022/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành.

  Cụ thể, Điều 6 Thông tư 09/2022/TT-BTTTT quy định đối tượng hỗ trợ máy tính bảng là hộ nghèo, hộ cận nghèo đáp ứng các điều kiện sau:

  - Có thành viên của hộ gia đình là học sinh phổ thông;

  - Có nhu cầu nhận hỗ trợ máy tính bảng thuộc Chương trình;

  - Chưa được nhận hỗ trợ máy tính (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) phục vụ học tập của học sinh từ các nguồn khác thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

  Trong phạm vi số lượng máy tính bảng của Chương trình phân bổ cho các địa phương theo quy định tại Điều 7 Thông tư 09/2022/TT-BTTTT, đối tượng được nhận máy tính bảng được xác định theo quy định tại Điều 8 Thông tư 09/2022/TT-BTTTT dựa trên các tiêu chí ưu tiên sau:

  - Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách người có công với cách mạng;

  - Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội;

  - Hộ nghèo;

  - Hộ cận nghèo.

  Thông tư 09/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 30/6/2022.

  Trên đây là 08 chính sách nổi bật trong năm 2022. Các bạn có thể xem thêm cách chính sách nổi bật khác trong năm tại đây nhé Tổng hợp các chính sách nổi bật trong năm 2022 - phần 2

   
  3167 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận