Tổng hợp 29 lỗi khiến cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật

Chủ đề   RSS   
 • #566316 08/01/2021

  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (556)
  Số điểm: 6728
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 298 lần


  Tổng hợp 29 lỗi khiến cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật

  kỷ luật cán bộ công chức

  Các lỗi khiến cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật

  Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị áp dụng các hình thức kỷ luật khác nhau. Theo quy định tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị kỷ luật nếu như vi phạm một trong những lỗi dưới đây.

  *15 Lỗi khiến cán bộ, công chức bị kỷ luật

  Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách với các lỗi:

  1. Vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  2. Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

  3. Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  4. Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

  5. Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

  6. Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

  7. Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ;

  8. Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình thực thi công vụ;

  9. Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức.

  Kỷ luật cảnh cáo với các vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng sau:

  10. Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công;

  11. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngán chặn.

  (Lưu ý: Cán bộ, công chức có hành vi từ 1 đến 9 đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm hoặc có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thì bị kỷ luật cảnh cáo)

  Kỷ luật cách chức đối với cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo

  12. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm vào chức vụ.

  Kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức

  13. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  14. Nghiện ma túy; đối với trường hợp này phải có kết luận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền;

  Kỷ luật bãi nhiệm đối với cán bộ

  15.Cán bộ có hành vi vi phạm theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và quy định khác của pháp luật có liên quan thì bị bãi nhiệm. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bãi nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật.

  *14 Lỗi khiến viên chức bị kỷ luật

  Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách với các lỗi:

  1. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

  2. Vi phạm quy định của pháp luật về: thực hiện chức trách, nhiệm vụ của viên chức; kỷ luật lao động; quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

  3. Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp;

  4. Không chấp hành quyết định phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong đơn vị;

  5. Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

  6. Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

  7. Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

  8. Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình hoạt động nghề nghiệp;

  9. Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức.

  Kỷ luật cảnh cáo với các vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng sau:

  10. Viên chức quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm, để viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp;

  11. Viên chức quản lý không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng.

  (Lưu ý: Viên chức có hành vi từ 1 đến 9 đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm hoặc có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì bị kỷ luật cảnh cáo).

  Cách chức đối với viên chức quản lý:

  12. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ.

  (Viên chức có hành vi từ 1 đến 9 đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm hoặc có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thì bị kỷ luật cách chức.

  Viên chức có hành vi từ 10 đến 11 vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý kỷ luật cách chức.)

  Buộc thôi việc đối với các viên chức:

  13. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  14. Nghiện ma túy; đối với trường hợp này phải có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

  Cập nhật bởi NgocHoLaw ngày 08/01/2021 11:43:08 SA
   
  1531 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn NgocHoLaw vì bài viết hữu ích
  admin (11/01/2021) ThanhLongLS (08/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận