Tổng giải thưởng dưới 100 triệu có cần thông báo hoạt động khuyến mại?

Chủ đề   RSS   
 • #602695 20/05/2023

  Tổng giải thưởng dưới 100 triệu có cần thông báo hoạt động khuyến mại?

  Hiện nay, thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại được thực hiện đối với hoạt động khuyến mại nào. Thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại tặng hàng hóa không thu tiền, nếu khuyến mại có tổng giá trị quà tặng khuyến mại dưới 100 triệu đồng thì có cần thông báo hoạt động khuyến mại không? Nếu không thì có phải xuất hóa đơn đầu ra hay không?

   

  1. Các trường hợp thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức sau cần phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại:

  - Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại theo quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại 2005

  - Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền theo quy định tại Điều 8 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

  - Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo quy định tại Điều 9 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

  - Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá) theo quy định tại Điều 10 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

  - Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ theo quy định tại Điều 11 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

  - Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương) theo quy định tại Điều 12 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

  - Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác theo quy định tại Điều 14 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

  2. Thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại tặng hàng hóa không thu tiền, nếu khuyến mại có tổng giá trị quà tặng khuyến mại dưới 100 triệu đồng thì có cần thông báo hoạt động khuyến mại không?

  Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại:

  - Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

  + Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

  + Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

  + Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

  + Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

  - Hồ sơ thông báo bao gồm 01 Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

  - Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại bao gồm:

  + Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

  + Tên chương trình khuyến mại;

  + Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

  + Hình thức khuyến mại;

  + Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

  + Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

  + Thời gian thực hiện khuyến mại;

  + Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);

  + Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

  + Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại.

  + Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

  - Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại 2005 và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định 81/2018/NĐ-CP gồm:

  + Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

  + Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

  => Theo đó, đối với hình thức khuyến lại là tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP nếu có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng thì không phải thực hiện thông báo hoạt động khuyến mại với Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.

  3. Nếu không thông báo hoạt động khuyến mại thì có phải xuất hóa đơn đầu ra hay không?

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ đã quy định rằng: Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  => Theo đó, về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn thì đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại thì khi xuất hàng vẫn phải lập hóa đơn.

  Về giá tính thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

  Cụ thể đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0.

  Ví dụ 29: Công ty TNHH P sản xuất nước ngọt có ga, năm 2014 Công ty có thực hiện đợt khuyến mại vào tháng 5/2014 và tháng 12/2014 theo hình thức mua 10 sản phẩm tặng 1 sản phẩm. Chương trình khuyến mại vào tháng 5/2014 được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục khuyến mại được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại. Theo đó, đối với số sản phẩm tặng kèm khi mua sản phẩm trong tháng 5/2014, Công ty TNHH P xác định giá tính thuế bằng không (0).

  Trường hợp chương trình khuyến mại vào tháng 12/2014 không được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, Công ty TNHH P phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số sản phẩm tặng kèm khi mua sản phẩm trong tháng 12/2014.

  Như vậy, khi thực hiện khuyến mại tặng cho hàng hóa thì tuân thủ các quy định trên.

   
  1845 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận