Toàn bộ quy định về thời hạn sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #518590 21/05/2019

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Toàn bộ quy định về thời hạn sử dụng đất

  Toàn bộ quy định về thời hạn sử dụng đất

  Thời hạn sử dụng đất được hiểu nôm na là khoảng thời gian mà người sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng, để ở, để trồng trọt….phát triển kinh tế. Như vậy, đó là một khoảng thời gian xác định được Luật định để thống nhất quản lý nhà nước về đất đai, tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thể kiểm soát, quản lý được người sử dụng đất trên phạm vi cả nước.

  Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013  Nhà nước quy định thời hạn sử dụng đất bằng các hình thức sau đây:

  a) Sử dụng đất ổn định lâu dài;

  b) Sử dụng đất có thời hạn.

  Dưới đây là nội dung thống kê các quy định chung và riêng với các trường hợp cụ thể về thời hạn sử dụng đất

  Trường hợp

  Thời hạn sử dụng đất

  Đất sử dụng ổn định lâu dài

  -  Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;

  -  Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này;

  -  Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

  -  Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;

  -  Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật này; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật này;

  -  Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

  -  Đất cơ sở tôn giáo quy định tại Điều 159 của Luật này;

  -  Đất tín ngưỡng;

  -  Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác không có mục đích kinh doanh;

  -  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

  -  Đất tổ chức kinh tế sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 127 và khoản 2 Điều 128 của Luật này

  Đây là những trường hợp sử dụng đất mà nhà nước không giới hạn thời hạn sử dụng đất để tạo điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất, ổn định sinh sống cũng như phát triển kinh tế hay nói cách khác người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài

   

  Đối với đất sử dụng có thời hạn:

   

  -  Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật  Đất đai là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

  -  Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.

  -  Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

  Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

  Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

  Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.

  -  Thời hạn cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao không quá 99 năm. Khi hết thời hạn, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nếu có nhu cầu sử dụng đất thì được Nhà nước xem xét gia hạn hoặc cho thuê đất khác, mỗi lần gia hạn không quá thời hạn quy định tại khoản này.

  -  Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 05 năm.

  -  Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật này và các công trình công cộng có mục đích kinh doanh là không quá 70 năm.

  Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.

  -  Đối với thửa đất sử dụng cho nhiều mục đích thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sử dụng vào mục đích chính.

  -  Thời hạn giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều này được tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   

  Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

   

  *  Thời hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

  - Trường hợp chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác thì thời hạn được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

  - Trường hợp chuyển đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài;

  - Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao, cho thuê.

  Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng;

  - Trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

  - Trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài.

  * Thời hạn sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư không thuộc khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao khi chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo dự án đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 126 của Luật Đất đai

  * Tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì tổ chức kinh tế được sử dụng đất ổn định lâu dài.

   

  Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất

   

  - Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất.

  - Người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.

   

   

   
  26219 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  shinichi45 (22/07/2019) tranthanhhien1978 (03/06/2019) stpkhanhhoa (21/05/2019) ctluatviet (21/05/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #518672   23/05/2019

  thoangnet
  thoangnet
  Top 500
  Male
  Mầm

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:11/03/2019
  Tổng số bài viết (135)
  Số điểm: 810
  Cảm ơn: 234
  Được cảm ơn 80 lần


   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thoangnet vì bài viết hữu ích
  dacsongbe (23/05/2019)
 • #543780   17/04/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Bài viết tổng hợp rất chi tiết, mình xin bổ sung thêm một số lưu ý:

  - Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn thì sẽ bị thu hồi (theo điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013).

  - Đất hết thời hạn sử dụng (ngoài thời hạn sử dụng đất) sẽ không được chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế.

   
  Báo quản trị |  
 • #546112   14/05/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Đất có thời hạn sử dụng là cách nói để xác định những mảnh đất mà người sử dụng đất chỉ được phép chiếm hữu và sử dụng diện tích đất này trong một thời hạn nhất định (ở đây được gọi là thời hạn sử dụng đất), ví dụ 20 năm, 30 năm, 50 năm… theo nội dung quy định của pháp luật cũng như sự cho phép của Nhà nước khi thực hiện giao đất, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất, hay thực hiện việc nhận chuyển quyền từ người khác trong quá trình sử dụng đất. Hết thời hạn này, diện tích đất được xác định là đất có thời hạn sử dụng đất có thể bị Nhà nước thu hồi hoặc được gia hạn để tiếp tục sử dụng.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanghi.info vì bài viết hữu ích
  diachinh2017 (23/11/2020)
 • #559048   29/09/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Mỗi loại đất khác nhau (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp...) sẽ có thời hạn sử dụng khác nhau. Hơn nữa, tuỳ vào hình thức sử dụng đất như chuyển nhượng, được nhà nước giao đất, cho thuê đất... mà thời hạn sử có thể sẽ thay đổi cụ thể hơn nữa... Do đó, đối với các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, các bên nên tìm hiểu kỹ về thời hạn sử dụng đất được ghi trong giấy chứng nhận.

   
  Báo quản trị |  
 • #576870   03/11/2021

  Toàn bộ quy định về thời hạn sử dụng đất

  Bài viết đã tổng hợp và phân tích rất chi tiết đối với từng thời hạn của từng loại đất. Đồng thời, mỗi loại đất sẽ có những hạn sử dụng và mục đích khác nhau, chẳng hạn như đất chưa có thổ cư thì cần chuyển mục đích sử dụng đất, sau đó mới được xây dựng trên mảnh đất đó. Cảm ơn tác giả cung cấp những thông tin bổ ích này.

   
  Báo quản trị |  
 • #577511   29/11/2021

  Toàn bộ quy định về thời hạn sử dụng đất

  Trình tự, thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng đất

  Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan tài nguyên môi trường.

  Bước 2: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của người xin gia hạn đất hết thời hạn sử dụng

  Bước 3: Nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính

  Bước 4: Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Uyenph98 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2021)
 • #578461   26/12/2021

  Toàn bộ quy định về thời hạn sử dụng đất

  Cảm ơn bạn về bài viết rất hữu ích. Chủ sở hữu đất (nhất là những đất đã được cấp từ lâu) nên chú ý đến thời hạn sử dụng đất để kịp thời đi làm thủ tục đăng ký gia hạn tại văn phòng đăng ký đất đai để tránh trường hợp bị thu hồi đất, hoặc không thể thực hiện các giao dịch đất đai khác

   
  Báo quản trị |  
 • #580908   27/02/2022

  Toàn bộ quy định về thời hạn sử dụng đất

  Cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ bài viết của bạn. Mĩnh nghĩ rằng thông tin từ bài viết Toàn bộ quy định về thời hạn sử dụng đất sẽ có rất nhiều người quan tâm và giúp ích cho họ. Hy vọng có thể xem được nhiều bài viết từ bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #580930   28/02/2022

  Toàn bộ quy định về thời hạn sử dụng đất

  Cảm ơn thông tin hữu ích của bạn. Hiện nay các vấn đề về đất đai luôn được nhiều người quan tâm, đặc biệt trong thời kỳ mà kinh doanh bất động sản là ngành nghề đang phát triển mạng mẽ. Việc nắm bắt được những quy định của pháp luật về đất đai sẽ giúp hạn chế được những rủi ro khi mua, bán đất chưa đủ điều kiện để mua bán. Hi vọng sẽ nhận được thêm nhiều thông tin từ bạn về vấn đề này.

   
  Báo quản trị |