Tình trạng doanh nghiệp khi chủ Doanh nghiệp tư nhân bị kết án tù

Chủ đề   RSS   
 • #519835 31/05/2019

  Tình trạng doanh nghiệp khi chủ Doanh nghiệp tư nhân bị kết án tù

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân cũng là chủ sở hữu của doanh nghiệp.
   
  Khoản 2 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:
   
  "2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp."
   
  Trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị kết án có thể thuê, ủy quyền cho người khác thực hiện quản lý, điều hành của doanh nghiệp hoặc cho thuê doanh nghiệp hoặc bán doanh nghiệp theo quy định tại Điều 186, Điều 187 Luật doanh nghiệp 2014:
   
  "Điều 186. Cho thuê doanh nghiệp
   
  Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê.
   
  Điều 187. Bán doanh nghiệp
   
  1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.
   
  2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.
   
  3. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.
   
  4. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này."
   
  Về khả năng giải thể, các trường hợp giải thể được quy định tại Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 
   
  "Điều 201. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp
   
  1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
   
  a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
   
  b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
   
  c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
   
  d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp."
   
  Theo quy định trên thì không có quy định về giải thể doanh nghiệp khi chủ doanh nghiệp tư nhân bị kết án tù. Chủ doanh nghiệp có thể bằng các cách xử lý như đã nêu ở trên để xử lý doanh nghiệp của mình.
   
   
  1802 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Camgiangsn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận