Tính hợp lý của cuộc họp Hội đồng quản trị?

Chủ đề   RSS   
 • #560921 26/10/2020

  Tính hợp lý của cuộc họp Hội đồng quản trị?

  Kính hỏi: Luật sư

  Công ty tôi có tình huống bị vướng như sau, kính mong Luật sư tư vấn giúp. Công ty tôi là Công ty cổ phần (Công ty đại chúng chưa niêm yết) - gọi là công ty A, có 55% vốn góp của Công ty đại chúng B (công ty B có >50% vốn nhà nước). Hội đồng quản trị Công ty A có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên là đại diện vốn Chủ sở hữu của Công ty B (3 thành viên gồm: 01 Chủ tịch HĐQT - không chuyên trách; 01 Giám đốc Công ty - TV chuyên trách; 01 thành viên không chuyên trách); 02 thành viên còn lại của HĐQT cũng do Công ty B giới thiệu và là thành viên chuyên trách. Nay, Công ty B muốn là nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho Công ty A, theo:

  Điều 162 - Luật DN quy định Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận

  1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

  a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

  …..

  2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

  Theo khoản 17 - Điều 14 - Luật Doanh nghiệp:

  Điều 4. Giải thích từ ngữ

  17. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

  a) Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó đối với công ty con trong nhóm công ty;

  b) Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty;

  c) Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua cơ quan quản lý doanh nghiệp;

  d) Người quản lý doanh nghiệp;

  ……

  e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này;

  g) Doanh nghiệp trong đó những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó;

  ……

  Và theo Điều 153-Luật Doanh nghiệp:

  Điều 153: Cuộc họp Hội đồng quản trị

  8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

  Theo điểm b- Khoản 11 – Điều 30 – Thông tư 95/2017/TT-BTC và cũng là điều khoản tại Điều lệ của công ty:

  b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;

       Như vậy, trường hợp Công ty A và Công ty B ký hợp đồng trong phạm vi HĐQT quyết định thì cuộc họp được tiến hành khi có từ ¾ số thành viên tham dự. Ban lãnh đạo Công ty tôi đang hiểu theo 02 ý kiến

  Ý kiến 1: Cuộc họp HĐQT được tổ chức khi có từ ¾ tổng số thành viên tham dự. Số thành viên tính trên đủ 05 thành viên HĐQT (phải có 04 thành viên), 02 thành viên không có lợi ích liên quan thỏa mãn, 2 thành viên còn lại do là đại diện Chủ sở hữu có lợi ích liên quan nên không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để tổ chức cuộc họp HĐQT vì không có quyền biểu quyết. HĐQT không tổ chức họp được và Công ty A và Công ty B không ký kết hợp đồng được.

  Và ý kiến thứ 2: 03 thành viên không thỏa mãn được trừ ngay từ đầu và ¾ trên tổng số thành viên thỏa mãn điều kiện họp là 02 người (02 người không đại diện vốn chủ sở hữu), khi đó quyết định ký hay không ký hợp đồng dựa vào biểu quyết của 02 người này.

  Kính mong Luật sư tư vấn cho Công ty chúng tôi:

  Hiểu theo ý nào là đúng?

  Nếu ký kết hợp đồng được giữa hai công ty thì bất cứ một giao dịch nào QĐQT cũng phải họp để thông qua?

  Rất mong được sự phản hồi tư vấn.

  Xin trân trọng cảm ơn!

           Đồng Thanh Ngân.

   
  850 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ngancdc82 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/10/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận