Tính hiệu lực của giấy chuyển nhượng đất viết tay từ năm 2001

Chủ đề   RSS   
 • #534499 03/12/2019

  Tính hiệu lực của giấy chuyển nhượng đất viết tay từ năm 2001

  Từ năm 2001 thì vẫn đang áp dụng Bộ luật dân sự 1995 và Căn cứ theo Điều 691 Bộ luật dân sự 1995 quy định về hình thức chuyển quyền sử dụng đất:

  “Điều 691. Hình thức chuyển quyền sử dụng đất

  Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai được thực hiện thông qua hợp đồng.

  Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản có chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

  Việc thừa kế quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 738 đến Điều 744 của Bộ luật này và pháp luật về đất đai.”

  Năm 2001 có giấy bán đất biết tay mà không có chứng thực của UBND. Đối chiếu với quy định trên thì trường hợp giao kết hợp đồng mua bán quyền sử dụng đát tại thời điểm năm 2001 thì phải lập thành văn bản có chứng thực của UBND. Do đó việc giao kết hợp đồng mua bán giữa hai người này đã vô hiệu vì vi phạm hình thức.

   Và theo căn cứ tại điểm b.3 tiểu mục 2.3 mục 2 Nghị quyết  02/2004/NQ-HĐTP quy định:

  “b.3. Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vi phạm điều kiện được hướng dẫn tại điểm a.4 và điểm a.6 tiểu mục 2.3 mục 2 này, nếu sau khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng đã trồng cây lâu năm, đã làm nhà kiên cố… và bên chuyển nhượng không phản đối và cũng không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo các quy định của Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thì Toà án công nhận hợp đồng. Nếu bên nhận chuyển nhượng chỉ làm nhà trên một phần đất, thì Toà án công nhận phần hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng phần đất có nhà ở và huỷ phần hợp đồng đối với diện tích đất còn lại, buộc bên nhận chuyển nhượng giao trả phần đất đó cho bên chuyển nhượng, trừ trường hợp việc giao trả không bảo đảm mục đích sử dụng cho cả hai bên giao kết hợp đồng, đồng thời buộc các bên thanh toán cho nhau phần chênh lệch.”.

  Hợp đồng trên thì chỉ vô hiệu về hình thức nên dựa theo quy định trên thì đối với hợp đồng vô hiệu về hình thức thì vẫn có thể được Tòa án công nhận. Nên khi có giải quyết tranh chấp thì vẫn được Tòa công nhận về giấy chuyển nhượng viết tay này.

   

   
  3155 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận