Tìm hiểu về kiểm tra sau thông quan

Chủ đề   RSS   
 • #511245 31/12/2018

  Tìm hiểu về kiểm tra sau thông quan

  Kiểm tra sau thông quan là hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan đối với hồ sơ hải quan, sổ kế toán, chứng từ kế toán và các chứng từ khác, tài liệu, dữ liệu có liên quan đến hàng hóa; kiểm tra thực tế hàng hóa khi cần thiết và còn điều kiện sau khi hàng hóa đã được thông quan.

  Địa điểm thực hiện: trụ sở cơ quan hải quan, trụ sở người khai hải quan (trụ sở chính, chi nhánh, cửa hàng, nơi sản xuất, nơi lưu giữ hàng hóa).

  Thời hạn kiểm tra: 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

  Việc kiểm tra sau thông quan nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực nội dung các chứng từ, hồ sơ mà người khai hải quan đã khai, nộp, xuất trình; đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan và các quy định khác liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu của người khai hải quan. Người khai hải quan phải chấp hành yêu cầu kiểm tra sau thông quan, cử người có thẩm quyền làm việc với cơ quan hải quan và cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, chứng từ đó.

  Xem trình tự, thủ tục kiểm tra thông quan tại: Mục 9 Chương III Luật hải quan 2014Nghị định 08/2015/NĐ-CP

   
  1114 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận