Tiêu chuẩn xét tặng giấy khen, danh hiệu “Lao động tiên tiến” theo quy định mới

Chủ đề   RSS   
 • #606221 19/10/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75385
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1926 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tiêu chuẩn xét tặng giấy khen, danh hiệu “Lao động tiên tiến” theo quy định mới

  Ngày 15/10/2023 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 đối với ngành Nội vụ.
   
  tieu-chuan-xet-tang-giay-khen-danh-hieu-lao-dong-tien-tien-theo-quy-dinh-moi
   
  (1) Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”
   
  - Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hàng năm cho cá nhân các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.
   
  - Cá nhân được cấp có thẩm quyền cử tham gia các khóa học tập, đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian này được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
   
  - Thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
   
  - Đối với cá nhân chuyển công tác về Bộ Nội vụ trong năm xét khen thưởng, cơ quan đề xuất bình xét khen thưởng cho cá nhân đó có trách nhiệm xin ý kiến nhận xét của cơ quan nơi công tác trước khi chuyển về Bộ Nội vụ nếu cá nhân có thời gian công tác ở cơ quan đó từ 06 tháng trở lên.
   
  - Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến làm việc tại Bộ Nội vụ thì việc bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ quan, đơn vị điều động, biệt phái thực hiện. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái có trách nhiệm cho ý kiến nhận xét về việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời gian điều động, biệt phái tại Bộ Nội vụ.
   
  - Không bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một trong các trường hợp sau đây:
   
  + Có thời gian tuyển dụng hoặc đang làm hợp đồng lao động dưới 06 tháng.
   
  + Nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này).
   
  + Cá nhân đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.
   
  (2) Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
   
  - Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng hàng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.
   
  - Đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” là tập thể các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, bao gồm:
   
  + Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ và các tổ chức đoàn thể.
   
  + Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Học viện Hành chính Quốc gia.
   
  + Các đơn vị cấu thành của cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại điểm a và điểm b, khoản 2 Điều này.
   
  (3) Tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen
   
  - Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ tặng Giấy khen cho cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý đạt các tiêu chuẩn sau:
   
  + Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
   
  + Có phẩm chất đạo đức tốt; giữ gìn đoàn kết nội bộ; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và phát động.
   
  + Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
   
  - Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ tặng Giấy khen cho tập thể thuộc thẩm quyền quản lý đạt các tiêu chuẩn sau:
   
  + Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
   
  + Nội bộ đoàn kết, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua.
   
  + Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
   
  + Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với các thành viên trong tập thể.
   
  Xem thêm Thông tư 15/2023/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.
   
  1213 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (14/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận