Tiêu chuẩn thư viện đại học áp dụng từ ngày 01/09/2023 bao gồm những nội dung nào?

Chủ đề   RSS   
 • #604355 28/07/2023

  Tiêu chuẩn thư viện đại học áp dụng từ ngày 01/09/2023 bao gồm những nội dung nào?

  Ngày 17/07/2023, Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư 14/2023/TT-BGD quy định về tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học. Thông tư 14/2023/TT-BGD có hiệu lực từ ngày 01/09/2023.

   

  Tiêu chuẩn thư viện đại học áp dụng từ ngày 01/09/2023 bao gồm những nội dung nào?

  Ngày 17/7/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 14/2023/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học.

  Theo đó, đối tượng Thông tư 14/2023/TT-BGDĐT áp dụng bao gồm: các đại học, trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học); các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

  Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 14/2023/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi chung là thư viện đại học), bao gồm các nội dung sau:

  - Tài nguyên thông tin;

  - Cơ sở vật chất;

  - Thiết bị chuyên dùng;

  - Hoạt động thư viện;

  - Quản lý thư viện.

  Mục đích của việc áp dụng tiêu chuẩn thư viện đối với các cơ sở giáo dục đại học như sau:

  - Bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của thư viện đại học được quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Thư viện 2019, đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục đại học.

  - Xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo để lập dự án đầu tư xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp thư viện đại học đã có.

  Tiêu chuẩn về tài nguyên thông tin của thư viện các cơ sở giáo dục đại học từ ngày 01/9/2023

  Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 14/2023/TT-BGDĐT quy định về tài nguyên thông tin như sau:

  - Có đủ tài nguyên thông tin phù hợp với mỗi chuyên ngành đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, gồm: Giáo trình, tài liệu tham khảo và tài liệu nội sinh.

  - Số lượng tài nguyên thông tin

  + Số tên giáo trình: Có đầy đủ giáo trình theo yêu cầu của chương trình đào tạo dùng cho giảng viên, người học trong giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học;

  + Số bản sách cho mỗi tên giáo trình: Có ít nhất 50 bản sách/1.000 người học;

  + Số bản sách cho mỗi tên tài liệu tham khảo: Có ít nhất 20 bản sách/1.000 người học;

  + Tài nguyên thông tin số

  ++ Giáo trình, tài liệu tham khảo bảo đảm các quy định về sở hữu trí tuệ, được số hóa theo thỏa thuận của cơ sở giáo dục đại học với tác giả. Với các giáo trình, tài liệu tham khảo đã được số hóa thì số bản sách bảo đảm tối thiểu 50% định mức;

  ++ Tài liệu nội sinh được số hóa 100%;

  ++ Có bản quyền truy cập cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế về sách, tạp chí khoa học phù hợp với trình độ và quy mô đào tạo của ngành đào tạo.

  - Các yêu cầu đối với tài nguyên thông tin

  + Tài nguyên thông tin dạng xuất bản phẩm được xử lý, tổ chức, bảo quản và kiểm kê, thanh lọc theo quy định, quy trình nghiệp vụ thư viện;

  + Tài nguyên thông tin số được xử lý, tổ chức, lưu giữ, bảo quản và kiểm kê, thanh lọc theo quy định, quy trình nghiệp vụ thư viện và tiêu chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin.

   
   
  101 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn 1004isyou@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận