Tiêu chuẩn thành viên hội đồng quản lý ĐVSN lĩnh vực tài chính

Chủ đề   RSS   
 • #598647 14/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tiêu chuẩn thành viên hội đồng quản lý ĐVSN lĩnh vực tài chính

  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 11/2023/TT-BTC ngày 09/02/2023 hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính.
   
  Theo đó, tiêu chuẩn thành viên và thẩm quyền bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong ĐVSN công lập thuộc lĩnh vực tài chính như sau:
   
  tieu-chuan-thanh-vien-hoi-dong-quan-ly-dvsn-linh-vuc-tai-chinh
   
  (1) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản lý
   
  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và ý thức kỷ luật tốt.
   
  - Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.
   
  - Có trình độ từ đại học trở lên.
   
  - Không trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật hoặc trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
   
  - Độ tuổi đảm bảo để đủ tuổi công tác ít nhất 01 nhiệm kỳ (05 năm).
   
  (2) Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản lý
   
  - Đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản lý.
   
  - Có kinh nghiệm quản lý hoặc chuyên môn về lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  (3) Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý
   
  Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản lý do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm.
   
  Miễn nhiệm Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản lý
   
  * Điều kiện miễn nhiệm thuộc một trong các trường hợp sau:
   
  - Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản lý.
   
  - Bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự.
   
  - Sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao, đã nghỉ quá 06 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
   
  - Bị Tòa án kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật.
   
  - Có trên 50% tổng số thành viên của Hội đồng quản lý kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm.
   
  - Nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác khác hoặc cấp có thẩm quyền bố trí công tác khác không phù hợp với quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Thông tư 11/2023/TT-BTC.
   
  - Có 02 năm liên tiếp được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
   
  - Vi phạm khác đã quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.
   
  * Trình tự, thủ tục miễn nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng quản lý và thành viên Hội đồng quản lý
   
  Trong trường hợp có đề xuất hợp pháp về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý (nếu có) hoặc Thư ký Hội đồng quản lý chủ trì cuộc họp giải quyết.
   
  Cuộc họp phải đảm bảo về tỷ lệ và thành phần tham gia, tỷ lệ biểu quyết theo quy định của pháp luật, điểm a khoản 2 Điều 16 và khoản 1 Điều 18 Thông tư 11/2023/TT-BTC
   
  Trong trường hợp miễn nhiệm đồng thời Chủ tịch Hội đồng quản lý, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Thư ký Hội đồng quản lý thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư 11/2023/TT-BTC quyết định việc tổ chức cuộc họp.
   
  Hội đồng quản lý có trách nhiệm xem xét trình cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư 11/2023/TT-BTC việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý và gửi hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định. 
   
  Hồ sơ đề nghị gồm có: 
   
  (1) Tờ trình nêu rõ lý do miễn nhiệm; 
   
  (2) Biên bản họp Hội đồng quản lý; 
   
  (3) Các văn bản khác có liên quan (nếu có).
   
  Xem thêm Thông tư 11/2023/TT-BTC có hiệu lực ngày 31/03/2023.
   
  137 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận