Tiêu chuẩn tặng Giấy khen của thủ trưởng đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc Ủy ban Dân tộc 2024?

Chủ đề   RSS   
 • #609787 21/03/2024

  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (858)
  Số điểm: 7392
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Tiêu chuẩn tặng Giấy khen của thủ trưởng đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc Ủy ban Dân tộc 2024?

  Ngày 15/03/2024, Ủy Ban Dân Tộc ban hành Thông tư 01/2024/TT-UBDT quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng đối với lĩnh vực công tác dân tộc, theo đó tiêu chuẩn tặng Giấy khen của thủ trưởng đơn vị có tư cách pháp nhân được quy định như sau

  Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân để tặng cho cá nhân và tập thể thuộc thẩm quyền quản lý

  Đối với cá nhân

  Theo Điều 7 Thông tư 01/2024/TT-UBDT Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc và trực thuộc Ủy ban Dân tộc để tặng cho cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý đạt một trong các tiêu chuẩn sau

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; giữ gìn đoàn kết nội bộ; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

  - Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị phát động;

  Đối với tập thể

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; nội bộ đoàn kết, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể;

  - Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị phát động;

  - Lập được thành tích đột xuất trong lĩnh vực thuộc phạm vi do cơ quan, đơn vị quản lý.

  Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 7 Thông tư 01/2024/TT-UBDT Giấy khen của Giám đốc Học viện Dân tộc và của Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục (05 trường chuyên biệt) thuộc Ủy ban Dân tộc để tặng cho người học có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ của người học; tặng cho tập thể người học gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy nhà trường và đạt một trong các tiêu chuẩn sau

  + Có thành tích tiêu biểu trong các nội dung giáo dục theo quy định tại các văn bản về điều lệ trường học, quy định về đánh giá học sinh, sinh viên và quy chế công tác sinh viên;

  + Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do cơ sở giáo dục tổ chức;

  + Có thành tích đột xuất có ý nghĩa nêu gương trong phạm vi cơ sở giáo dục;

  + Đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thi do cơ sở giáo dục tổ chức.

  Thẩm quyền đề nghị xét Giấy khen của thủ trưởng đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc Ủy ban Dân tộc

  Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 01/2024/TT-UBDT Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xét tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng cho cá nhân, tập thể thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm; trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước theo thẩm quyền; trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen cho tập thể, cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị. Trường hợp khen thưởng cho tập thể, cá nhân có yếu tố nước ngoài, đơn vị trình phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Vụ Hợp tác quốc tế.

  Thủ trưởng cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xét, tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho cá nhân thuộc đơn vị; hiệp y đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các trường hợp đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm khen thưởng theo chuyên đề; đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân trong và ngoài hệ thống cơ quan công tác dân tộc thuộc địa phương.

  Trên đây là một số quy định về tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen của thủ trưởng đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc Ủy ban Dân tộc theo Thông tư 01/2024/TT-UBDT có hiệu lực từ ngày 29/04/2024.

   
  60 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận