Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc”

Chủ đề   RSS   
 • #609780 21/03/2024

  Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc”

  Ngày 15/03/2024, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư 01/2024/TT-UBDT hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng đối với lĩnh vực công tác dân tộc.

  1. Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc”

  Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc” được quy định tại Điều 3 Thông tư 01/2024/TT-UBDT như sau:

  - Danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc” được xét tặng cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua do Ủy ban Dân tộc tổ chức và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 26 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022, cụ thể:

  + Tặng hằng năm cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của cụm, khối thi đua do Ủy ban Dân tộc tổ chức và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

  ++ Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong Ủy ban Dân tộc;

  ++ Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác.

  + Tặng cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Ủy ban Dân tộc phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào.

  - Đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ Thi đua của Ủy ban Dân tộc” là các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của các cụm, khối thi đua do Ủy ban Dân tộc tổ chức. Các cụm, khối thi đua được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

  - Hoạt động của cụm, khối thi đua thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ.

  2. Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đối với lĩnh vực công tác dân tộc

  Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đối với lĩnh vực công tác dân tộc được quy định tại Điều 4 Thông tư 01/2024/TT-UBDT như sau:

  - Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022, cụ thể:

  + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

  + Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

  + Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

  + Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

  + Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  - Đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” là các vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

  - Không xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đối với tập thể đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang bị điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

  3. Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” đối với lĩnh vực công tác dân tộc

  Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” đối với lĩnh vực công tác dân tộc được quy định tại Điều 5 Thông tư 01/2024/TT-UBDT như sau:

  - Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022, cụ thể:

  + Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

  + Tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

  + Có ít nhất là 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

  + Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  - Đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” là các vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

  - Không xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” đối với tập thể đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang bị điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

  Trên đây là hướng dẫn về tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến” đối với lĩnh vực công tác dân tộc.

  Thông tư 01/2024/TT-UBDT có hiệu lực từ ngày 29/04/2024 và thay thế cho Thông tư 02/2015/TT-UBDT.

   
  44 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận