Tiếp tục hướng dẫn Luật đầu tư 2014

Chủ đề   RSS   
 • #394941 03/08/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4260 lần


  Tiếp tục hướng dẫn Luật đầu tư 2014

  Tiếp theo 2 Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN và Công văn 4366/BKHĐT-PC năm 2015 hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2014. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục ban hành Công văn 5122/BKHĐT-PC hướng dẫn một số thủ tục, cụ thể:

  1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với dự án không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư

  - Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư theo Điểm a Khoản 2 Điều 37 Luật đầu tư 2014.

  - Trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư theo Điểm b Khoản 2 Điều 37 Luật đầu tư 2014 nếu đáp ứng đủ các điều kiện:

    + Hồ sơ dự án đầu tư hợp lệ theo quy định tại  Điểm a Khoản 2 Điều 37 Luật đầu tư 2014.

    + Mục tiêu dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo Điều 6 Luật đầu tư 2014.

    + Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) theo hướng dẫn sau:

  Điều kiện đầu tư áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài (điều kiện gia nhập thị trường) là điều kiện mà nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng tại thời điểm thành lập tổ chức kinh tế, thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc đầu tư theo hình thức góp vốn, mua lại phần vốn góp, cổ phần của tổ chức kinh tế.

  Cơ quan đăng ký đầu tư căn cứ điều kiện đầu tư theo quy định pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để xem xét cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư 2014.

  Đối với ngành, nghề mà Việt Nam chưa cam kết hoặc ngành, nghề dịch vụ không quy định tại Biểu cam kết  về dịch vụ của Việt Nam trong WTO, cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi xem xét, quyết định.

  2. Thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

  - Trường hợp chỉ yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định tương ứng của Luật doanh nghiệp 2014.

  Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thay thế nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

  Nội dung đăng ký kinh doanh tại quy định Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hết hiệu lực kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nội dung dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) tiếp tục có hiệu lực.

  Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư 2014, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo Điều 26 Luật đầu tư 2014 trước khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  - Trường hợp chỉ yêu cầu điều chỉnh nội dung dự án đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo Luật đầu tư 2014 tương ứng với nội dung điều chỉnh.

  Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp thay thế cho nội dung dự án đầu tư trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ) tiếp tục có hiệu lực

  - Trường hợp có yêu cầu điều chỉnh cả nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung dự án đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sau đó điều chỉnh nội dung dự án đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tương ứng trên.

  - Trường hợp có yêu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay cho Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), nhà đầu tư thực hiện thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

  * Hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:

  - Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  - Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

  * Hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

  - Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

  Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký đầu tư đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định lại nội dung đăng ký kinh doanh đang có hiệu lực tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định lại nội dung dự án đầu tư đang có hiệu lực tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

  3. Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài

  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ngoài trụ sở chính tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 46 Luật doanh nghiệp 2014.

  Việc thành lập chi nhánh không nhất thiết phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2014.

  Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện theo quy định tương ứng của Luật doanh nghiệp 2014.

  4. Tài sản góp vốn

  Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được định giá theo Điều 37 Luật doanh nghiệp 2014. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu doanh nghiệp nộp văn bản định giá trái với quy định.

  Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 5122/BKHĐT-PC năm 2015.

   
  4726 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  nguyenhoaib (06/08/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận