Thực hiện hợp nhất cơ quan Đảng với cơ quan chuyên môn trong doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #504945 16/10/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  Thực hiện hợp nhất cơ quan Đảng với cơ quan chuyên môn trong doanh nghiệp nhà nước

  Thực hiện hợp nhất cơ quan Đảng với cơ quan chuyên môn trong doanh nghiệp nhà nước

  Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành văn bản số 17-HD/BTCTW ngày 5/10/2018 hướng dẫn thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII.

  Theo văn bản này, việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp; bảo đảm cho cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

  Đồng thời giúp tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn trong doanh nghiệp tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt những quy trình trung gian, nâng cao chất lượng tham mưu.

  Nguyên tắc của việc hợp nhất phải quán triệt nguyên tắc xây dựng Đảng là then chốt, phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong việc bố trí cán bộ, nhân viên sau khi hợp nhất phải bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng để thực hiện nhiệm vụ công tác đảng và công tác chuyên môn; tăng cường cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đảng và công tác chuyên môn của doanh nghiệp.

  Thủ trưởng cơ quan hợp nhất là ủy viên ban thường vụ đảng ủy (hoặc đảng ủy viên).

  Cơ quan hợp nhất thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và của các cơ quan chuyên môn theo quy định. Các văn bản chuyên về công tác đảng do cơ quan hợp nhất thực hiện theo thẩm quyền thì sử dụng thể thức văn bản của Đảng và dấu của đảng ủy (đối với ủy ban kiểm tra thì giữ nguyên con dấu như hiện hành).

  Định hướng hợp nhất: Ban Thường vụ đảng ủy chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc lãnh đạo doanh nghiệp (nơi không có hội đồng quản trị, hội đồng thành viên) việc sắp xếp hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cho phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

  Cụ thể hợp nhất các cơ quan như sau: Hợp nhất ban tổ chức đảng ủy với cơ quan chuyên môn làm công tác tổ chức nhân sự của doanh nghiệp;

  Hợp nhất ban tuyên giáo đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp cho phù hợp;

  Hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp;

  Hợp nhất văn phòng đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp.

  Ngoài định hướng hợp nhất các cơ quan nêu trên, việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan khác do ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, quyết định.

  Việc đặt tên và quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan sau hợp nhất do ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc lãnh đạo doanh nghiệp (nơi không có hội đồng quản trị, hội đồng thành viên) triển khai thực hiện.

  Căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/2/2007 của Ban Bí thư và hướng dẫn này, các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm tổ chức quán triệt và thực hiện; bảo đảm lương, chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên của Đảng bằng lương, chế độ, chính sách cán bộ chuyên môn sau khi hợp nhất; tăng cường đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên sau hợp nhất để bảo đảm một người có thể thực hiện được cả nhiệm vụ công tác Đảng và công tác chuyên môn của doanh nghiệp.

  Rà soát bổ sung, sửa đổi các văn bản liên quan của cấp ủy và của doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền ban hành để phù hợp các cơ quan hợp nhất.

  Việc hợp nhất các cơ quan hoàn thành chậm nhất trong qúy II năm 2019.

  Việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp trong Quân đội và Công an thực hiện theo Quy định số 69 - QĐ/TW, ngày 13/2/2007 của Ban Bí thư và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân./.

  Nguồn: Kiểm sát online

   

   
  1268 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận