Thừa kế QSDĐ, nhưng mảnh đất đó không có giấy chứng nhận QSD đất?

Chủ đề   RSS   
 • #550660 30/06/2020

  Thừa kế QSDĐ, nhưng mảnh đất đó không có giấy chứng nhận QSD đất?

  Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 có quy định:

  “…Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”

  Như vậy, trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo quy định tại Điều 100 và 101 của Luật Đất đai 2013). Do đó, nếu đất của người để lại di sản đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì những người thừa kế có thể tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế và chia thừa kế trước rồi tiến tới làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau.

  Và theo Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP (sửa đổi Khoản 1 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP):

  "54. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 82 như sau:

  "1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

  ...

  c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.”

   
  1932 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận