Thủ tướng ban hành Quyết định thành lập tổ chức phối hợp liên ngành

Chủ đề   RSS   
 • #605503 19/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2259)
  Số điểm: 75880
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1956 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thủ tướng ban hành Quyết định thành lập tổ chức phối hợp liên ngành

  Ngày 18/9/2023 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 23/2023/QĐ-TTg ban hành Quyết định về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.
   
  Theo đó, Quyết định về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành được thực hiện như sau:
   
  thu-tuong-ban-hanh-quyet-dinh-ve-thanh-lap-to-chuc-phoi-hop-lien-nganh
   
  Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành
   
  - Việc thành lập, tổ chức và hoạt động, tổ chức lại, giải thể tổ chức phối hợp liên ngành được thực hiện theo quy định của Quyết định này.
   
  - Tổ chức phối hợp liên ngành không thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
   
  - Tổ chức phối hợp liên ngành không có con dấu hình Quốc huy.
   
  Các trường hợp thành lập tổ chức phối hợp liên ngành
   
  - Khi giải quyết những công việc quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, huy động nguồn lực lớn, các công trình trọng điểm quốc gia, những công việc liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước của nhiều bộ, cơ quan ngang bộ cần thiết phải có sự tập trung chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ.
   
  - Khi xảy ra thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh đặc biệt nghiêm trọng vượt quá khả năng giải quyết của một bộ, cơ quan ngang bộ, cần tập trung giải quyết trong thời gian nhất định.
   
  Nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức phối hợp liên ngành
   
  Tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Thủ tướng Chính phủ:
   
  - Nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành.
   
  - Chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành.
   
  Thành phần tham gia tổ chức phối hợp liên ngành
   
  - Căn cứ vào tính chất, nội dung của nhiệm vụ cần được giải quyết, Thủ tướng Chính phủ quyết định là người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành hoặc phân công Phó Thủ tướng Chính phủ. Đối với các trường hợp khác, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành.
   
  - Tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đứng đầu gồm:
   
  + Cấp phó là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ được giao làm nhiệm vụ cơ quan thường trực của tổ chức phối hợp liên ngành;
   
  + Ủy viên đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan là lãnh đạo cấp phó của bộ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương trở lên.
   
  - Tổ chức phối hợp liên ngành do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đứng đầu gồm:
   
  + Một hoặc một số cấp phó, trong đó có một cấp phó là thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ của cơ quan được giao làm nhiệm vụ thường trực của tổ chức phối hợp liên ngành;
   
  + Ủy viên đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan là lãnh đạo cấp phó của bộ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương.
   
  - Trường hợp cần thiết phải bố trí thành viên có chức danh, chức vụ thấp hơn quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều này hoặc thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học để phù hợp với yêu cầu, tính chất đặc thù về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thì bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất thành lập tổ chức phối hợp liên ngành trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cơ cấu thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành quy định tại khoản 2 và 3 Điều này.
   
  - Các thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
   
  Xem thêm Quyết định 23/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/12/2023
   
  84 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận