Thủ tướng ban hành 08 nhiệm vụ thúc đẩy phong trào thi đua - khen thưởng

Chủ đề   RSS   
 • #606234 19/10/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thủ tướng ban hành 08 nhiệm vụ thúc đẩy phong trào thi đua - khen thưởng

  Ngày 19/10/2023 Văn phòng Chính phủ vừa có tải Thông báo 422/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
   
  Theo đó, để thúc đẩy các phong trào thi đua, khuyến khích, động viên, tạo động lực, truyền cảm hứng cho toàn dân, cả hệ thống chính trị, góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh bên trong và bên ngoài.
   
   08-nhiem-vu-thuc-day-phong-trao-thi-dua-khen-thuong
   
  Kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được; khắc phục, hóa giải những khó khăn, tồn tại, yếu kém, góp phần thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra. Công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
   
  (1) Huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào các phong trào thi đua
   
  Tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước đề ra; phát hiện các vướng mắc, bất cập, hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện để có hình thức thi đua phù hợp, hiệu quả. 
   
  Triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng, tập trung vào các đột phá của đất nước, các nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể. Huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào các phong trào thi đua; tạo khuôn khổ pháp lý để người dân và doanh nghiệp tham gia các hiệu quả vào các phong trào thi đua.
   
  Tiếp tục triển khai tích cực các phong trào thi đua, trọng tâm là các phong trào thi đua như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.V.V...
   
  (2) Phát động phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025
   
  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thảo luận và thống nhất phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025. Đề nghị ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ LĐTBXH và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai.
   
  (3) Nhân rộng các mô hình hay, gương “Người tốt, việc tốt”
   
  Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền trên không gian mạng. 
   
  Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông trong phát hiện, tuyên truyền các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, học tập, các tập thể, cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
   
  (4) Thời gian tới có nhiều Nghị định về thi đua, khen thưởng tạo sự đồng bộ
   
  Tiếp tục hoàn thiện pháp luật, chính sách về thi đua khen thưởng. Thời gian tới có nhiều Nghị định về thi đua, khen thưởng cần được thay thế để tạo sự đồng bộ trong triển khai thi hành Luật Thi đua, khen thưởng 2022
   
  Đề nghị các bộ, cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ các dự thảo Nghị định thay thế bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng, trong đó đặc biệt lưu ý việc phân cấp, phân quyền và đơn giản hóa thủ tục hành chính.
   
  (5) Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong biểu dương cá nhân dũng cảm cứu người
   
  Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất, cá nhân dũng cảm cứu người, cứu tài sản,... 
   
  Chú trọng khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, nhà khoa học, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ giáo viên, y bác sĩ…
   
  Quan tâm khen thưởng tập thể và cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế có ý chí tự lực, tự cường vươn lên. 
   
  (6) Phát huy trách nhiệm việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng
   
  Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành.
   
  Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.
   
  (7) Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng
   
  Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, tránh hình thức, phô trương, lãng phí, tiêu cực.
   
  (8) Giao Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua
   
  - Tiếp tục triển khai mạnh mẽ, thực chất việc thực hiện các Phong trào thi đua: 
   
  + Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030". 
   
  + Khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị để phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2023.
   
  - Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW 2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; trên cơ sở đó đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc ban hành chủ trương mới để tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình hiện nay.
   
  Xem thêm tải Thông báo 422/TB-VPCP năm 2023 ban hành ngày 19/10/2023.
   
  105 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận