Thủ tục xuất khẩu than gáo dừa

Chủ đề   RSS   
 • #513758 15/02/2019

  Thủ tục xuất khẩu than gáo dừa

  + Về thuế suất thuế xuất khẩu: theo Phụ lục đính kèm Nghị định 125/2017/NĐ-CP thì mặt hàng "than gáo dừa" có mã HS là 4402.90.10 có thuế xuất khẩu là 0%.

  + Về thủ tục khi tiến hành xuất khẩu mặt hàng "than gáo dừa": Căn cứ quy định tại Phụ lục I Nghị định 69/2018/NĐ-CP, than gáo dừa (mã HS 4402.90.10) không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu. Theo đó:

   - Điều kiện để được xuất khẩu than: được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 15/2013/TT-BCT quy định về xuất khẩu than do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  "Điều 4. Điều kiện xuất khẩu than

  ...

  2. Than được phép xuất khẩu khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

  a) Đã qua chế biến và đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc tương đương tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

  b) Có nguồn gốc hợp pháp như quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh than.

  c) Các quy định khác (nếu có) theo sự điều hành của Chính phủ về hoạt động xuất nhập khẩu từng thời kỳ."

    - Thủ tục xuất khẩu than: được quy định tại Điều 5 Thông tư 15/2013/TT-BCT:

  "Điều 5. Thủ tục xuất khẩu than

  1. Doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu than, ngoài các chứng từ theo quy định của Hải quan, cần phải xuất trình các loại giấy tờ sau:

  a) Phiếu phân tích mẫu để xác nhận sự phù hợp về tiêu chuẩn, chất lượng của lô than xuất khẩu, do một phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS cấp.

  b) Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của than xuất khẩu.

  2. Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của than xuất khẩu gồm:

  a) Đối với doanh nghiệp khai thác than: Giấy phép khai thác, Giấy phép khai thác tận thu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực.

  b) Đối với doanh nghiệp chế biến than: Giấy chứng nhận đầu tư cơ sở chế biến than và Hợp đồng mua than có nguồn gốc hợp pháp để chế biến.

  c) Đối với doanh nghiệp thương mại hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu than: Hợp đồng mua bán kèm theo bản sao hóa đơn giá trị gia tăng hoặc Hợp đồng ủy thác xuất khẩu than ký với doanh nghiệp nêu tại điểm a hoặc điểm b khoản này; hoặc chứng từ hợp lệ mua than do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu, phát mại.

  3. Khi làm thủ tục thông quan, nếu có cơ sở nghi vấn lô hàng than xuất khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư này, Hải quan cửa khẩu có quyền cho thông quan, đồng thời tiến hành lập Biên bản và lấy lại mẫu than để kiểm tra. Việc kiểm tra do một phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS thực hiện. Nếu kết quả kiểm tra khẳng định sự nghi vấn là có cơ sở thì doanh nghiệp xuất khẩu phải bị xử phạt hành chính theo quy định hiện hành và chịu các chi phí thử nghiệm. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy lô hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định thì chi phí thử nghiệm do Hải quan cửa khẩu chịu."

  (Các chứng từ theo quy định của hải quan thì chị tham tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC và thủ tục hải quan được thực hiện các Điều 18, Điều 19Thông tư 38/2015/TT-BTC).

    - Sau khi đã tiến hành xuất khẩu than thì công ty phải tiến hành báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền: được quy định tại Điều 6Thông tư 15/2013/TT-BCT:

  "Điều 6. Báo cáo về xuất khẩu than

  1. Nội dung báo cáo về xuất khẩu than:

  a) Kết quả thực hiện về chủng loại, khối lượng, kim ngạch xuất khẩu than, nguồn gốc than xuất khẩu.

  b) Tình hình chấp hành các quy định về xuất khẩu than.

  2. Chế độ báo cáo:

  Doanh nghiệp xuất khẩu than có trách nhiệm định kỳ 6 tháng một lần (vào đầu các quý I, III hàng năm) báo cáo việc thực hiện xuất khẩu. Báo cáo được gửi về Bộ Công Thương và Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi doanh nghiệp thực hiện việc xuất khẩu than.

  3. Doanh nghiệp xuất khẩu than chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu, thông tin báo cáo.

  4. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu báo cáo đột xuất về tình hình xuất khẩu than để phục vụ công tác quản lý, doanh nghiệp xuất khẩu than có trách nhiệm phải thực hiện yêu cầu đó."

   
  5857 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận