Thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ thành lập, mở rộng khu công nghệ cao từ ngày 25/03/2024

Chủ đề   RSS   
 • #608706 16/02/2024

  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (299)
  Số điểm: 2668
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ thành lập, mở rộng khu công nghệ cao từ ngày 25/03/2024

  Thẩm quyền, trình tự và thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ thành lập, mở rộng khu công nghệ cao được quy định tại Điều 8 Nghị định 10/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/03/2024. Nội dung của quy định như sau:

  1. Cơ quan chủ trì trình thành lập, mở rộng khu công nghệ cao

  Căn cứ tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 10/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan chủ trì trình thành lập, mở rộng khu công nghệ cao như sau:

  - Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan đánh giá hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng đối với khu công nghệ cao quy định tại Điều 31 Luật Công nghệ cao 2008 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan đánh giá hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy định tại Điều 32 Luật Công nghệ cao 2008 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

  2. Trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng khu công nghệ cao

  Căn cứ tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 10/2024/NĐ-CP, trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng khu công nghệ cao được quy định như sau:

  - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 10/2024/NĐ-CP, gửi cơ quan chủ trì trình thành lập, mở rộng khu công nghệ cao quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 10/2024/NĐ-CP;

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thành lập, mở rộng khu công nghệ cao theo quy định, cơ quan chủ trì theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 10/2024/NĐ-CP gửi hồ sơ và văn bản lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan;

  - Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến và hồ sơ kèm theo, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đối với nội dung thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của mình cho cơ quan lấy ý kiến;

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ văn bản ý kiến, cơ quan chủ trì trình thành lập, mở rộng khu công nghệ cao đánh giá tổng hợp hồ sơ theo các nội dung quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 10/2024/NĐ-CP đối với thành lập, mở rộng khu công nghệ cao.

  Trong trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì trình thành lập, mở rộng khu công nghệ cao tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thành lập Hội đồng tư vấn để làm rõ những vấn đề liên quan;

  - Trong thời gian đánh giá hồ sơ, trường hợp có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, cơ quan chủ trì trình thành lập, mở rộng khu công nghệ cao có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện. Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian đánh giá hồ sơ;

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng khu công nghệ cao đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có), cơ quan chủ trì trinh thành lập, mở rộng khu công nghệ cao lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 10/2024/NĐ-CP trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập, mở rộng khu công nghệ cao.

  3. Nội dung đánh giá hồ sơ thành lập, mở rộng khu công nghệ cao bao gồm

  Căn cứ tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 10/2024/NĐ-CP quy định các nội dung đánh giá hồ sơ thành lập, mở rộng khu công nghệ cao bao gồm:

  - Cơ sở pháp lý và sự cần thiết của việc thành lập khu công nghệ cao, mở rộng khu công nghệ cao;

  - Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện thành lập khu công nghệ cao, điều kiện mở rộng khu công nghệ cao quy định tương ứng tại Điều 6 Nghị định 10/2024/NĐ-CP;

  - Đánh giá tính khả thi về phương hướng phát triển của khu công nghệ cao; phương án huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghệ cao, phần mở rộng của khu công nghệ cao và sự kết nối với hệ thống kết cấu hạ tầng của khu công nghệ cao đã được đầu tư; khả năng cân đối của ngân sách nhà nước;

  - Đánh giá sơ bộ về hiệu quả đóng góp về khoa học và công nghệ, kinh tế - xã hội của việc thành lập khu công nghệ cao, mở rộng khu công nghệ cao;

  - Tính khả thi của các giải pháp thực hiện việc thành lập khu công nghệ cao, mở rộng khu công nghệ cao.

  Theo đó, thẩm quyền, trình tự, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ thành lập, mở rộng khu công nghệ cao được quy định như trên có hiệu lực thi hành từ ngày 25/03/2024.

   
  42 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận