Thủ tục tách thửa đất

Chủ đề   RSS   
 • #513753 15/02/2019

  Thủ tục tách thửa đất

  Nếu người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa và mảnh đất này thỏa mãn điều kiện về diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì có thể làm thủ tục tách thửa. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa đất gồm có

  - Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

  - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

  Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ đề nghị tách thửa như trên về Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với cá nhân, hộ gia đình). Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

  - Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

  - Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

  - Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

  Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày.

  Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013Nghị định 43/2014/NĐ-CP,  Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

   
  1602 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận