Thủ tục rút công chứng viên hợp danh khỏi văn phòng công chứng

Chủ đề   RSS   
 • #529552 30/09/2019

  Thủ tục rút công chứng viên hợp danh khỏi văn phòng công chứng

  Tại Đoạn 2 Khoản 1 Điều 27 Luật công chứng 2014 quy định:
  "Điều 27. Thay đổi thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng
  1. Công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng có thể chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo nguyện vọng cá nhân hoặc trong các trường hợp khác do pháp luật quy định.
  ...
  Việc chấm dứt tư cách công chứng viên hợp danh và tiếp nhận công chứng viên hợp danh mới được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về doanh nghiệp."
  Theo quy định tại Điều 180 Luật doanh nghiệp 2014, thành viên hợp danh trong công ty hợp danh chấm dứt tư cách thành viên trong các trường hợp:
  - Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;
  - Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
  - Bị khai trừ khỏi công ty;
  - Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định
  Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất 06 tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua.
  Tuy nhiên, trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh do tự nguyện rút vốn hoặc bị khai trừ thì người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên.
  Cập nhật bởi Camgiangsn ngày 30/09/2019 01:19:25 CH
   
  6692 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận