Thủ tục đưa người đi cai nghiện ma tuý bắt buộc đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên

Chủ đề   RSS   
 • #606721 10/11/2023

  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (307)
  Số điểm: 2783
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Thủ tục đưa người đi cai nghiện ma tuý bắt buộc đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên

  Thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên được thực hiện theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020, Mục 1 Chương V Nghị định 116/2021/NĐ-CP và các quy định khác hướng dẫn liên quan, cụ thể như sau:

  Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi phát hiện người nghiện ma túy thuộc đối tượng quy định tại Điều 32 Luật Phòng, chống ma túy 2021, các cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

  - Đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định thì hồ sơ đề nghị bao gồm:

  + 01 bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Mẫu số 30;

  + 01 biên bản vi phạm một trong các hành vi vi phạm pháp luật về đăng ký cai nghiện, cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo mẫu Mẫu số 27;

  + 01 bản sao Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy của cơ quan có thẩm quyền;

  + 01 bản tường trình của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Mẫu số 31;

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan Công an lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc làm văn bản đề nghị theo mẫu kèm theo các tài liệu nêu trên và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

  Lưu ý: Các mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 116/2021/NĐ-CP.

  - Đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định thì hồ sơ đề nghị bao gồm các loại giấy tờ nêu trên và văn bản xác định người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định của cơ quan Công an có thẩm quyền.

  Bước 2: Thông báo về việc lập hồ sơ, chuyển hồ sơ đề nghị

  Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị, cơ quan lập hồ sơ đề nghị thông báo bằng văn bản về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc, kèm 01 bản sao bộ hồ sơ theo mẫu gửi cho người nghiện ma túy hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, người nghiện ma túy hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần thiết.

  Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn đọc hồ sơ.

  - Công an cấp tỉnh gửi văn bản đề nghị kèm hồ sơ cho Trưởng phòng LĐ-TB&XH cấp huyện nơi người bị đề nghị áp dụng biện pháp có hành vi vi phạm; Công an cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã gửi văn bản đề nghị kèm hồ sơ cho Trưởng phòng LĐ-TB&XH cấp huyện nơi lập hồ sơ đề nghị.

  - Hồ sơ đề nghị phải đánh bút lục và lập thành hai bản, bản gốc gửi Trưởng phòng LĐ-TB&XH cấp huyện, bản sao lưu tại cơ quan lập hồ sơ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

  Bước 3: Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của cơ quan lập hồ sơ, Trưởng phòng LĐ-TB&XH kiểm tra, đối chiếu thành phần hồ sơ đề nghị theo quy định.

  + Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Trưởng phòng LĐ-TB&XH cấp huyện chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  + Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Trưởng phòng LĐ-TB&XH cấp huyện trả lại cơ quan đã lập hồ sơ để bổ sung theo mẫu; thời hạn bổ sung là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận lại hồ sơ.

  Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, Trưởng phòng LĐ-TB&XH cấp huyện chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  - Hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

  + Văn bản đề nghị của Trưởng phòng LĐ-TB&XH cấp huyện về việc xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gửi Tòa án nhân dân cùng cấp. Văn bản nêu rõ tên cơ sở cai nghiện bắt buộc mà người bị đề nghị áp dụng biện pháp này sẽ phải thi hành theo mẫu;

  + Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  Hồ sơ đề nghị phải được đánh bút lục và lập thành 02 bản, bản gốc chuyển cho Tòa án nhân dân cấp huyện, bản sao lưu tại Phòng LĐ-TB&XH theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

  - Trường hợp Tòa án có văn bản đề nghị làm rõ một số nội dung trong hồ sơ, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Tòa án, Trưởng phòng LĐ-TB&XH có trách nhiệm phối hợp với cơ quan lập hồ sơ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Bước 4: Đưa người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  - Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân cấp huyện, cơ quan Công an cấp huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đưa người phải chấp hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  - Trường hợp người nghiện ma túy không chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan Công an cấp huyện quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết theo quy định của pháp luật để đưa người phải chấp hành đến cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  - Trường hợp do sự kiện bất khả kháng không thể thực hiện đúng thời hạn quy định thì thời hạn được tính lại kể từ thời điểm sự kiện bất khả kháng chấm dứt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp cơ sở cai nghiện không còn khả năng tiếp nhận đối tượng thì thời hạn được phép kéo dài không quá 03 tháng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo bằng văn bản cho Tòa án nhân dân cấp huyện đã ra quyết định biết và nêu rõ lý do.

   
  1324 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận