Thủ tục công nhận danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Chủ đề   RSS   
 • #608446 26/01/2024

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (464)
  Số điểm: 4186
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Thủ tục công nhận danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

  Thủ tục công nhận danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo” là thủ tục hành chính nội bộ thuộc lĩnh vực giáo dục được công bố tại Quyết định 2344/QĐ-BGDĐT năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   
  Trình tự thực hiện công nhận danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo” 
   
  Các khối, cụm thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định bình xét 01 tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất, dẫn đầu từng khối, cụm thi đua để đề nghị Bộ trưởng xét, tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   
  Các đơn vị quy định tại điểm a, điểm b, điểm đ khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 (không bao gồm Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại học vùng) bình xét 01 tập thể khoa, phòng, ban và tương đương trực thuộc đơn vị, dẫn đầu các khoa, phòng, ban và tương đương để đề nghị Bộ trưởng xét, tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với đơn vị có từ 20 khoa, phòng ban và tương đương trở lên, thủ trưởng đơn vị chia thành 02 cụm thi đua, bình xét 01 tập thể dẫn đầu từng cụm thi đua để đề nghị Bộ trưởng xét, tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   
  Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại học vùng, Đại học quốc gia chủ động phân chia các đơn vị thành viên thành các cụm thi đua, bình xét 01 đơn vị dẫn đầu từng cụm thi đua để đề nghị Bộ trưởng xét, tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   
  Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Bộ gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 8 hằng năm đối với đơn vị xét thi đua theo năm học và trước ngày 31 tháng 01 hằng năm đối với đơn vị xét thi đua theo năm công tác.
   
  Cách thức thực hiện công nhận danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo” 
   
  Không quy định.
   
  Thành phần, số lượng hồ sơ thực hiện công nhận danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo” 
   
  Không quy định.
   
  Thời hạn giải quyết thực hiện công nhận danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo” 
   
  Không quy định.
   
  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính công nhận danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo” 
   
  - Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, Ban điều hành, Ban quản lý dự án, đề án, chương trình thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi chung là đơn vị thuộc Cơ quan Bộ);
   
  - Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (gọi chung là các đơn vị trực thuộc Bộ);
   
  - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (gọi chung là Đại học quốc gia);
   
  - Trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là trường thuộc tỉnh); cơ sở giáo dục đại học trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là trường thuộc Bộ);
   
  - Các đơn vị thành viên của Đại học vùng, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại học quốc gia;
   
  - Các khoa, phòng, ban và các tổ chức tương đương trực thuộc các đơn vị: thuộc Cơ quan Bộ, trực thuộc Bộ, các trường thuộc tỉnh, các trường thuộc Bộ, Đại học vùng, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại học quốc gia;
   
  - Các Sở Giáo dục và Đào tạo.
   
  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính thực hiện thủ tục hành chính công nhận danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”
   
  a) Cờ thi đua Bộ Giáo dục và Đào tạo được xét tặng cho tập thể thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt các tiêu chuẩn sau:
   
  - Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
   
  - Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương học tập;
   
  - Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.
   
  b) Việc công nhận là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất để tặng Cờ thi đua Bộ Giáo dục và Đào tạo phải được thông qua bình xét, đánh giá, so sánh theo các khối, cụm thi đua do bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức.
   
  c) Không áp đặt chỉ tiêu thi đua, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện tham gia thi đua của tập thể theo quy định.
   
  Việc xét danh hiệu thi đua phải căn cứ vào tiêu chuẩn, thành tích đạt được với minh chứng, sản phẩm cụ thể, thiết thực của tập thể.
   
  d) Tập thể được đề nghị xét khen thưởng phải có số phiếu đồng ý đạt tỷ lệ từ 70% trở lên trên tổng số thành viên của hội đồng thi đua - khen thưởng cấp cơ sở khi trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét.
   
  Trên đây là thủ tục hành chính về công nhận danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. 
   
  164 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận