Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất thương mại, dịch vụ

Chủ đề   RSS   
 • #561808 31/10/2020

  Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất thương mại, dịch vụ

  Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất thương mại, dịch vụ

  Theo quy định tại Điều 10 Luật đất đai 2013 đất thương mại, dịch vụ là đất phi nông nghiệp.

  Bên cạnh đó, tại Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thì không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động.

  Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai trong trường hợp này được quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT như sau:

  Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có:

  -  Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

  Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

  Lưu ý: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Và trường hợp này người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất.

   
  2017 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận